سال بیستم | پاییز 1395 | 350 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- مروری بربیست سال

2- مطبوعات


3- اشتراکات فرهنگی

4- چهره های علمی

5- چهره های هنری

6- معرفی،نقد و بررسی کتاب


7- سکه شناسی

ســرمقــاله

پیمانِ 20 ساله

فصلنامۀ پیمان پس از گذشت 22 سال از ‏تاریخ انتشار آخرین شمارۀ ماهنامۀ هور، ‏نخستین ماهنامۀ دو زبانۀ (فارسی ـ ارمنی) ‏ایرانیان ارمنی، در بهار 1375 خورشیدی ‏پا به عرصه نهاد و به خانوادۀ بزرگ رسانه های مکتوب ایران پیوست.‏

نیاز مبرم به گسترش تعامل فرهنگی میان دو ‏قوم پارس و ارمن و ایجاد و گسترش زمینه هایی برای تعمیق شناخت متقابل موجود در ‏نزد ایرانیان فارسی  زبان و ارمنی  زبانان ایرانی، جمعی از اندیشمندان و ‏فرهیختگان ارمنی پایتخت را بر آن داشت ‏تا به فکر ایجاد راهکاری در این خصوص ‏برآیند. ‏

سرانجام، بنیان گذاران راهکار را در ایجاد ‏و نشر رسانه ای مکتوب یافتند که می بایست بار سنگین برقراری تعامل فرهنگی ‏میان ایرانیان مسلمان فارسی زبان و ‏ایرانیان مسیحی ارمنی زبان را بر دوش ‏کشد.‏

انتخاب نام برای نشریه ای که قرار بود ‏بخش اعظمی از فلسفۀ وجودی خود را به گذشته، ‏حال و آیندۀ زندگی مشترک و مسالمت  آمیز ‏اقوام پارس و ارمن اختصاص دهد، بی شک، ‏چالش بزرگی برای هیئت مؤسس آن بود. ‏چالشی که درنهایت منجربه انتخاب کلمۀ پیمان ‏برای نام نشریه شد. ‏

واژۀ پیمان، با اندکی تفاوت در تلفظ، در ‏زبان ارمنی نیز همانند زبان فارسی به ‏معنای میثاق و قول و قرار برای همکاری و ‏همیاری است. مفهوم این واژه، که تطابقی ‏کامل با اندیشه و باورهای بنیان گذاران ‏نشریه دارد، از آغاز تا به امروز ‏سرلوحۀ فعالیت های نشریه و شاخص راستین ‏هویت آن و روشنگر مسیر آیندۀ آن بوده ‏است. ‏

‏ ‏پایه گـذاران نشریـه در گام نخـست دکتر ‏لئـون داویـدیان را به منزلـۀ صاحب  امتیاز ‏و مدیر مسئول فصلنامه برگزیدند. مرحوم ‏داویدیان از بدو تاریخ اخذ امتیاز نشر ‏تا هنگام وقوع سانحۀ تلخ هوایی در ‏آسمان دشت قزوین در 1387خورشیدی همۀ ‏توان خود رابرای راه اندازی این نشریۀ نوپا ‏به کار گرفت. پس از وی، مهندس وارتان ‏وارطانیان، نمایندۀ چهار دورۀ مجلس شورای ‏اسلامی، به سمت صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‏فصلنامه منصوب شد. ‏

اینک، در آستانۀ بیست و یکمین سال ‏فعالیت، پیمان تاریخ پرباری را،‎ ‎‏مشتمل ‏بر انتشار 77 شماره، پشت سر نهاده و به ‏انباشتن توشه ای از آشنایی ها، روابط و ‏دوستی  ها با فرهیختگان فارسی زبان و ‏اندیشمندان ارمنی زبانی، که از قضا همه ‏ایرانی اند، به خود می بالد. ‏

فحوای پیام های دریافت شده ای که ‏مخاطبان پیمان به مناسبت بیستمین سالگرد ‏انتشار آن نگاشته اند و شماری از آنها ‏نیز صفحات این شماره را مزین ساخته، ‏گویای موفقیت مجموعۀ  پیمان است. ‏

‏ ‏اعضای هیئت تحریریه و اغلب دست اندرکاران فصلنامه تمام توان فکری و ‏قدرت قلم خود را بدون هرگونه چشم داشت ‏مالی به خدمت نشریه درآورده اند. عشق ‏آنان به فرهنگ و ادب و ارزشمندی کارشان ‏در تلاش برای پایه گذاری تعامل فرهنگی ‏میان دو قوم کهن پارس و ارمن و مماشات ‏اجتماعی میان آنان سبب شد تا شورای ‏خلیفه گری ارمنیان، بالاترین مرجع اداری ‏ارمنیان پایتخت، هزینه های چاپ و ‏انتشار فصلنامه را تماماً متقبل شود و از ‏آغاز انتشار آن به تشویق و حمایت از ‏خانوادۀ  پیمان پردازد.‏

گروه پیمانیان، از بدو تأسیس تاکنون، ‏به رغم فراز و فرودهایی که شاید در مسیر ‏هر نشریه و نهادی ایجاد شود، همواره برآن ‏بوده  که خللی در انتشار منظم نشریه ‏ایجاد نشود و سالانه چهار شماره، به صورت ‏فصلنامه، انتشار یابد. همیاری چاپخانۀ ‏آلیک در کار چاپ و ارتقای کمی و کیفی ‏فصلنامه، حمایت مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور از ‏نشریه با اختصاص تمامی امکانات مؤسسه و ‏از همه مهم تر همکاری و هم  اندیشی بی شائبۀ صاحب قلمان و فرهیختگان فارسی  زبان جامعۀ ادبی ایران  پیمان را به ‏منبعی پر بار و مستند برای دانش  پژوهان و ‏محققان فرهیخته بدل ساخته. این همه سبب ‏شده تا این تنها فصلنامۀ فارسی زبان ارمنیان ایران و جهان نقش خود را ‏در گسترش مشترکات اجتماعی ـ فرهنگی دو قوم ‏پارس و ارمن و ایجاد زمینه ای گسترده تر ‏برای همزیستی مسالمت آمیز ملت ها به ‏درستی ایفا کند.‏‏