سال بیستم | تابستان 1395 | 264 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- مقاله ها


2- چهره های هنری


3- معرفی،نقد و بررسی کتاب


4- سکه شناسی

سرمقاله

بیست سال پیش

انتشار رسانه های مکتوب در ایران از نخستین روزهای ‏پیدایش (یکصد و نود و هفت سال پیش) تا به امروزجدای ‏از دین، زبان، اعتقادات و وابستگی های فعالان این ‏عرصه حرفه ای پر مشقت، تنش زا، وقت گیر، ظریف، حساس، ‏پرهزینه و در مواردی همراه با پیامدهای ناخوشایند ‏برای سردبیر و هیئت تحریریه بوده. با وجود این، توأم ‏بارضایت خاطری است که در کمتر حرفه  ای می  توان نشان ‏از آن گرفت.‏

رضایت خاطر نویسندگان پیمان اما، درآستانۀ بیست و ‏یکمین سال انتشار آن، نه به دلیل تحسین همکاران برای ‏استمرار در انتشار به هنگام و منظم 76 شمارۀ پیاپی ‏فصلنامه بلکه برآمده از نگرش مثبت و پیام های سرشار ‏از لطفی است که همراهان روشن اندیش پیمان، همزمان با ‏سالگرد بیستمین سال انتشار آن، برای هیئت تحریریه ‏ارسال داشته اند، رضایت خاطری که امروز در پایان ‏بیست سال تلاش، تداوم و تولید اندیشه برای اهالی ‏پیمان حلاوت و مفهومی دیگر دارد.‏

بیست سال پیش، کنکاش در فرهنگ و باورهای دو قوم پارس ‏و ارمن و برجسته ساختن اشتراکات و معرفی آنها را به هر ‏دو قوم مبنا و هدف پیمان قرار دادیم و امروز، پس از ‏گذشت دو دهه، حاصل این تلاش را در قالب تعامل و تساهل ‏میان این دو قوم کهن نظاره‌گریم. رضامندی غرورانگیز ‏ما حاصل دستیابی به حداقل بخشی از اهداف اولیۀ نشریه ‏است که مهر تأیید آن را در فحوای کلام فرهیختگانی ‏می توان یافت که با پیام های خود ما را رهین منت ‏کرده و انگیزۀ مضاعفی برای ادامۀ این راه به ماداده  اند.‏

بیست سال پیش، سعی در بیان حقایق واقعۀ نژادکشی ‏ارمنیان برای خوانندگان فارسی زبان داشتیم و اینک، ‏پیام دانشمندان فارسی زبانی را دریافت می  کنیم که ‏زوایای جنایت  های حکومت عثمانی و برخورد وارثان ترک ‏آن حکومت ملعون را موشکافانه تراز محققان ارمنی بازگو ‏می  کنند. ‏

بیست سال پیش، می کوشیدیم تا با ترجمه و ارائۀ گزیده ‏ای از آثار نویسندگان نامی ارمنی، بخشی از فرهنگ ‏ارمنی را به خوانندگان فارسی زبان بشناسانیم اما ‏امروز، نوشته ای را در صفحات پیمان می  یابیم که در ‏آن یک محقق فرهیختۀ فارسی زبان، نویسندۀ ارمنی ای را ‏معرفی می کند، نویسنده ای که حتی برای گروهی از ‏خود ارمنیان نا آشناست.‏

بیست سال پیش، کـه با گام  هـای لـرزان و نا  مطمئـن پا به ‏عرصـۀ مطبوعـات کشور می  گذاشتیم، تصور این را هم نمی  کردیم که بیست سال بعد سردبیر دانشمند نشریۀ معتبری ‏چـون نامـۀ فرهنگستان حـضور ما را در جرگـۀ رسانـه  های ‏فـارسی زبان عامـلی مثبـت برای دادوستـد فرهنـگی میان ‏اقوام تلقی کند و اساتیـد و محـققان دایرهالمـعارف بزرگ ‏اسلامی ودانشگاه  ها فصلنامه را مرجـعی مستند برای ‏مطالعات مردم شناختـی، تاریخی، علمی و نیز آموزشی ‏بدانند.‏

بیست سال پیش، تنها مقامات ارمنی جامعۀ ‏ارمنیان نویسندۀ معدود پیام  هایی بودند که بنابر ‏مناسبت  هایی به دفتر فصلنامه می  رسید اما اینک تصمیم ‏به انتشار شمارۀ ویژه  ای گرفته  ایم که در آن فهرست نام ‏انبوهی از دانشمندان، دانش  پژوهان و اساتید فارسی  زبان و پیام  های ایشان را منتشر سازیم.‏

بیست سال پیش، اعضـای هیئـت تحریریـه و گروه ‏نویسندگان فصلنامـه را تنها ارمنیان تشکیل می  دادند ‏حال آنکه امروز در پای بسیاری از مقالات وزین ‏فصلنامه به نام دانشمندان فارسی زبانی برمی خوریم ‏که حتی برخی از ایشان به عضویت دائمی هیئت ‏تحریریۀ پیمان درآمده  اند.‏

بیست سال پیش، بیـست سال جـوان  تر بودیم، مجـهز ‏به نیروی بالقـوۀ جوانی و نگـران آینده. اما اینک ‏دوره  ای را آغاز می  کنیم متکی بر بیست سال تجربه ‏و مجهز به نیرویی بالفعل زاییدۀ همراهی فرهیختگان ‏فارسی  زبانی که در کنار ایرانیان ارمنی هم ‏خواننده ما هستند، هم راهنمای ما و هم مشوق ‏راستین ما.‏

درآستانۀ بیست و یکمین سال انتشار فصلنامه، خود را ‏بیش از پیش نیازمند همراهی یاران فرهیخته می  بینیم تا ‏در به مقصد رساندن باری که طی این سال  ها خود سبب ‏سنگین تر شدن آن شده  ایم یاری رسان ما باشند. به ‏همین منظور، از اندیشمندان همراه تقاضا داریم که با ‏ارسال مقالات نو و مرتبط، تصحیح اشتباهات احتمالی و ‏ارائۀ رهنمود برای ایجاد تنوع و تحول در انتخاب مواضع ‏فرهنگی ما را رهین منت خود سازند و سبب ارتقای هرچه ‏بیشترسطح کیفی فصلنامه شوند.‏