سال نوزدهم | پاییز 1394 | 240 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- مقاله ها

2- چهره های علمی

3- چهره های هنری

4- چهره های ادبی

5- معرفی،نقد و بررسی کتاب

ســرمقــاله

 قوم‎ ‎ارمن از همان روز نخست پذیرش مسیحیت به‎ ‎منزلۀ دین رسمی،‎ ‎مذهب مرسلی[1] ارتدکس[‎[2 را‎ برگزید،‎ ‎آداب زندگی خود‎ را بر آن منطبق ساخت و‎ ‎فرهنگ کهن خود را با آن پیوند زد آنچنان که پس از گذشت سده ها ‎جوامع‎ ‎ارمنی‎ ‎پراکنده‎ ‎در‎ ‎چهار‎ ‎گوشۀ‎ ‎جهان،‎ ‎همچنان دل در گرو این آیین دارند. ‎

  از‎ ‎این رو،‎ ‎‎در‎ ‎طی‎ ‎هفده‎ ‎قرن‎ گذشته‎ ‎تا‎ ‎به‎ ‎امروز همۀ‎ ‎132‎ ‎جاثلیق‎ ‎کلیسای‎ ‎مرسلی‎ ‎ارمنیان[3] بر‎ ‎استحکام‎ ‎رابطۀ‎ ‎ناگسستنی‎ ‎مذهب‎ ‎و‎ ‎فرهنگ‎ ‎این قوم تأکید ‎داشته و‎ ‎حامی‎ ‎فرهیختگان‎ ‎ ارمنستان‎ ‎و‎ ‎دیاسپورای[4] ارمنی‎‎ ‎و‎ ‎مشوق‎ ‎همۀ‎ ‎کسانی بوده اند که دستی در‎ ‎فرهنگ‎ ‎ارمن‎ ‎داشته ‎اند‎.‎ ما نیز در‎ ‎جشن‎ ‎پاییزۀ‎ ‎فرهنگ‎ ‎ارمنیان،‎ ‎با‎ ‎یادآوری‎ ‎نام‎ ‎تنها‎ ‎تنی‎ ‎چند از‎ ‎پرچم داران‎ ‎روحانی‎ ‎فرهنگ‎ ‎ارمن‎ ‎در‎ ‎چارچوب‎ ‎تنگ‎ ‎این‎ ‎سرمقاله،‎ ‎می کوشیم تا هم‎ ‎ادای‎ ‎دینی‎ ‎‎به‎ ‎هویت‎ ‎مذهبی‎ ‎و‎ ‎شخصیت‎ ‎فرهنگی‎ ‎قوم‎ ‎ارمنی‎ کرده باشیم‎ ‎و‎ ‎هم،‎ ‎این‎ ‎مجال‎ ‎را‎ ‎فرصتی‎ ‎گران بها‎ بیابیم ‎برای‎ ‎تقویت‎ ‎انگیزه‎ ‎های‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎راه‎ ‎نیل‎ ‎به‎ ‎اهداف‎ ‎فرهنگی مان‎.‎

بانگرشی‎ ‎بر واقعیت های تاریخی و ویژگی های ملی قوم با ‎فرهنگ ولی محروم از حاکمیت ‏ارمنی[5] ‎شاید‎ ‎‎ارمنیان را‎ بتوان از جملۀ‎ ‎مردمانی‎ دانست‎ ‎که‎‎ ‎هم‎ ‎نام «‎‎امت‎»‎ و‎ ‎هم‎ ‎نام ‏‎«ملت»‎‏‎ ‎بر‎ ‎اجتماع‎ ‎آنان‎ قابل اطلاق باشد. این امر‎ ‎صرفاً‎ ‎به‎ ‎خاطر‎ ‎عنصر‎ ‎مشترک‎ ‎‏فرهنگ‎ ‎در بین آنان است که‎ ‎‎ ‎تار‎ ‎و‎‎ ‎پود‎ ‎هویت‎ ‎و شخصیت‎ ‎قوم‎ ‎ارمن‎ ‎بر مبنای آن تنیده شده است‎.‎

واژۀ‎‎‏«ملت»‎ ‎همواره با‎ ‎عنصر‎ ‎سرزمین‎ ‎پدری‎ ‎و‎ ‎قلمرو‎ ‎جغرافیایی‎ ‎خاص‎ ‎آن‎ ‎همراه ‎بوده و‎ ‎تنها‎ ‎در‎ ‎جوار‎ این قلمرو ‎معنا‎ ‎و‎ ‎مفهوم‎ ‎پیدا‎ ‎کرده‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎عرف‎ ‎حقوق‎ ‎داخلی‎ ‎و‎ ‎خارجی‎ ‎به‎ ‎رسمیت‎ ‎شناخته‎ ‎شده‎ ‎است‎‎،‎ در‎ ‎حالیکه‎ ‎واژۀ‎ «‎امت‎»‎ صرفاً‎ ‎با‎ ‎عناصر‎ ‎عقیدتی‎ ‎و‎ ‎آرمانی‎ ‎پیوند‎ ‎خورده‎ ‎و‎ ‎بدون‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎مرز‎ ‎سرزمین ها‎ ‎و‎ ‎تفاوت‎ ‎های‎ ‎نژادی،‎ ‎زبانی،‎ ‎ملی‎ ‎و‎ ‎فرهنگی‎ ‎شکل‎ ‎گرفته‎ ‎و‎ هرگونه مرزبندی‎ ‎جغرافیایی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎کناری‎ ‎می‌نهد. ‎آحاد‎ ‎چنین جامعه ای‎ ‎هم‎ ‎ویژگی های خاص‎ جامعه را‎ ‎اقتباس‎ می کنند،‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎تطبیق‎ ‎می دهند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎قبال‎ ‎آن‎ ‎تعهداتى‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎عهده‎ ‎می ‎گیرند‎.‎

«مفهوم ‎‎‎‏فرهنگ»‎ را‎ ‎به سبب گستردگی‎ ‎‎طیف عناصر تشکیل دهندۀ آن‎ ‎نمی ‎توان‎ ‎به‎ ‎آسانی‎ ‎تعریف‎ ‎کرد. ‎از‎ ‎نظر‎ ‎ادوارد‎ ‎بی‎. ‎تایلر‎[6]،‎‎ مردم شناس‎ ‎بزرگ‎ انگلیسی،‎ ‎فرهنگ‎ ‎ملغمۀ‎ ‎پیچیده اى‎ ‎از‎ ‎تجمیع‎ ‎علوم‎ ‎و‎ ‎دانش ها،‎ ‎اعتقادات،‎ ‎هنرها،‎ ‎افکار‎ ‎و‎ ‎عقاید،‎ ‎صنایع،‎ ‎فنآوری ‎ها،‎اخلاق،‎ ‎قوانین،‎ ‎عادات،‎ ‎آداب‎ ‎و‎ ‎رسوم‎ ‎و‎ ‎رفتار‎ ‎است‎ که‎ ‎هر‎ ‎عضوی‎ ‎از‎ ‎جامعه‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎جامعۀ‎ ‎خود‎ ‎اقتباس‎ ‎می‎ ‎کند،‎خود‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎تطبیق‎ ‎می دهد‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎قبال‎ ‎آن‎ ‎تعهداتى‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎عهده‎ ‎می گیرد‎.‎

تعریف‎ ‎دقیق‎ ‎رابطۀ‎ ‎فرهنگ‎ ‎با‎ ‎دین‎ ‎و‎ ‎مذهب‎ ‎از‎ ‎دیگر‎ ‎دغدغه های فکری جامعه‎‎شناسان‎ ‎است‎.‎ اگر‎ ‎فرهنگ‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎برگیرندۀ‎ ‎اعتقادات،‎ ‎ارزش ها،‎ ‎اخلاق،‎ ‎رفتارهاى‎ ‎متأثر‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎سه‎ ‎و‎ همچنین، ‎آداب‎ ‎و‎ ‎رسوم‎ ‎عرف‎ ‎یک‎ ‎جامعه‎ ‎بدانیم،‎ ‎می‎ ‎توان‎ ‎آن‎ ‎را‎ دربرگیرندۀ‎ ‎باورهاى‎ ‎قلبى‎ ‎دینی‎ ‎و‎ ‎غیر‎ ‎دینى‎ ‎و‎ همچنین ‎رفتارها‎ ‎و‎ ‎آداب‎ ‎و‎ ‎رسوم‎ ‎دینى‎ ‎و‎ ‎غیردینى‎ ‎دانست‎ ‎و‎ ‎دین‎ ‎را‎ ‎جزئی‎ ‎از‎ ‎فرهنگ‎ ‎قلمداد‎ ‎کرد‎. از‎ ‎سویی ‏دیگر، اگر‎ ‎آداب‎ ‎و‎ ‎رسوم‎ ‎را‎ ‎شالودۀ‎ ‎اصلی‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎صرفاً‎ ‎ظاهر‎ ‎رفتارها‎ ‎را،‎ ‎بدون‎ ‎در‎ ‎نظر‎ ‎گرفتن‎ ‎پایه هاى‎ ‎اعتقادى‎ ‎آن‎ ،‎معرف‎ ‎فرهنگ‎ ‎یک‎ ‎جامعه‎ ‎بدانیم،‎ ‎رابطۀ‎ ‎دین‎ ‎با‎ ‎فرهنگ‎ ‎شبیه‎ ‎دو‎ ‎مجموعه ‎اى‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎تنها‎ ‎در‎ برخی موارد ‎با‎ ‎یکدیگر‎ ‎مشترک‎ ‎هستند،‎ ‎نه‎ ‎دین‎ ‎به طور‎ ‎کامل جزئی‎ ‎از‎ ‎فرهنگ‎ ‎محسوب‎ ‎می شود‎ ‎و‎ ‎نه‎ ‎فرهنگ‎ ‎زیر‎ ‎مجموعه ‎اى‎ ‎از‎ ‎دین به حساب می آید.‎

در‎ ‎راستای‎ ‎تعریف رابطۀ بین اعتقادات و فرهنگ،‎ ‎شاید با گذشتن از ‎ ‎تفسیر‎ دشوار‎ ‎مفهوم‎ ‎دین‎ ‎و‎ ‎به جای آن درک‎ ‎مفهوم‎ ‎ملموس ‎تر‎ ‎مذهب‎ ‎و‎ ‎پذیرش‎ ‎فرهنگ‎ ‎در‎ ‎مقام‎ ‎عاملى‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎زندگى‎ ‎ ‎مادی و معنوی ‎انسان‎ ‎معنا‎ ‎و‎ ‎جهت‎ ‎مى‎ ‎بخشد،‎ ‎بتوانیم‎ ‎به‎ ‎ساده‎ ‎ترین‎ ‎نتیجۀ‎ ‎ممکن‎ دست‎ ‎یابیم‎که‎ ‎همانا‎ ‎انطباق‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎مذهب‎ ‎است‎ ‎‎.‎ سهل ‎تر‎ ‎از‎ ‎بررسی‎ ‎رابطۀ‎ ‎مذهب‎ ‎و‎ ‎فرهنگ‎ ‎در‎ ‎ابعاد‎ ‎کلی‎ ‎آن،‎ ‎لمس‎ ‎هدف‎ ‎دار‎ ‎رابطۀ‎ ‎استثنایی‎ ‎بین‎ ‎مذهب‎ ‎و‎ ‎فرهنگ‎ ‎قوم‎ ‎ارمن‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎مناسبت‎ ‎فرا‎ ‎رسیدن‎ ‎پاییز‎ ‎طلایی‎ ‎و‎ ‎جشن‎ ‎سالانۀ‎ ‎فرهنگ‎ ‎ارمنیان‎ ‎در‎ ‎سرمقالۀ‎ ‎این‎ ‎شماره‎ ‎موضوعیت‎ ‎یافته‎.‎

قوم‎ ‎ارمن‎ ‎بنا‎ ‎بر‎ ‎وضعیت‎ ‎جغراسیاسی‎ ‎مرز‎ ‎و‎ ‎بوم خود‎ ‎از‎ ‎دیرباز‎ ‎با‎ ‎موضوع دیاسپورای‎ ‎ارمنیان‎ ‎مواجه‎ ‎بوده‎ و گاه نیز آحاد آن به دیگر مذاهب آیین مسیحیت‎ ‎گرویده‎ ‎و‎ ‎در مقاطعی از‎ ‎تاریخ، به‎ ‎تابعیت‎ ‎کشور‎ های‎ ‎دیگر‎ ‎در‎ ‎آمده ‎اند. با این حال،‎ ‎پیشوایان‎ ‎کلیسای‎ ‎ارمنی‎ هیچ گاه‎ ‎تمایزی‎ ‎بین‎ ‎فرزندان‎ ‎فرهیختۀ‎ ‎خود‎ ‎قائل‎ ‎نبوده‎ ‎اند‎.‎ سرنوشت و سرگذشت‎ ‎فرهیختگان‎ ‎نامداری‎ ‎که‎ ‎نامشان‎ ‎را‎ ‎در‎ ادامه خواهیم آورد‎ ‎به‎ ‎صراحت‎ از‏‎عاملیت ‎‎موفق‎‎ فرهنگ ‏‎‎در‎‎دین و تأثیرات انکار ناپذیر دین در ‏فرهنگ حکایت دارند‏‎.‎ ابداع کنندۀ الفبای ارمنی، نخستین مترجم انجیل مقدس به زبان ارمنی و ‎‎آغازگر‎‏ جنبش ‏روشنگری‎ارمنیان؛‎ ‎پدر‎ ‎موسیقی‎ ‎اصیل‎ ‎ارمن؛‎ ‎پدر‎ ‎تاریخ‎ ‎قوم‎ ‎ارمن؛‎ ‎و‎ ‎عارف،‎ ‎شاعر‎ ‎و‎ ‎نغمه‎ ‎سرای‎ ‎سنتی‎ ‎ارمن‎ ‎چهار‎ ‎شخصیتی‎ ‎بوده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎دو عامل مذهب‎ ‎و‎ ‎فرهنگ‎ ‎ ‎در‎ ‎ذهن آنان ‎بر یکدیگر‎ ‎منطبق ‎بوده ‎و‎ ‎هریک‎ ‎سرچشمه‎ ‎در‎ ‎دیگری‎ ‎داشته‎ ‎است‎.‎

حروف ‎‎الفبای ‎‎زبان ‎‎ارمنی ‎شانزده‎‎قرن‎‎ پیش ‎به همت‎‎‎ ‎مسروپ‎ ‎ماشتوتس‎ ‎مقدس[7] و‎ ‎همراه وی‎جاثلیق ساهاک‎‎پارتِو[8]،‎‎ دو‎ ‎تن‎ ‎از‎ ‎روحانیان‎ ‎فرهیخته‎ ‎و‎ ‎میهن‎ ‎پرست‎ ‎کلیسای‎ ‎مرسلی،‎ ‎در‎ ‎برهه ‎ای‎ ‎از‎ ‎زمان‎ ‎ابداع‎ ‎شد‎ ‎که‎ ‎ارمنستان‎ ‎از‎ ‎نظر‎ ‎سیاسی‎ ‎میان‎ ‎دو‎ ‎کشور‎ ‎قدرتمند‎ ‎آن‎ ‎زمان،‎ ‎یعنی‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎روم‎ ،‎تقسیم‎ ‎شده‎ ‎بود و‎ ‎ارزش‎ ‎های‎ ‎ملی،‎ ‎قومی‎ ‎و‎ ‎فرهنگی‎ ‎ساکنان‎ ‎آن‎ ‎در‎ ‎آستانۀ‎ ‎ویرانی‎ ‎و‎ ‎نابودی‎ ‎قرار‎ ‎داشت‎. با‎ ‎ابداع‎ ‎حروف‎ ‎الفبا‎ ‎جنبش‎ ‎عظیمی‎ ‎در‎ ‎فرهنگ‎ ‎ارمنیان‎ ‎آغاز‎ ‎شد و‎ ‎کتاب‎ ‎های‎ ‎مقدس‎ ‎عهد‎ ‎عتیق‎ ‎و‎ ‎عهد‎ ‎جدید‎ ‎و‎ ‎دیگر‎ ‎متون‎ ‎دینی،‎ ‎علمی‎ ‎و‎ ‎فلسفی‎ ‎به‎ ‎زبان‎ ‎ارمنی‎ ‎ترجمه‎ ‎شد‎ ‎تا‎ ‎قرن‎ ‎پنجم‎ ‎میلادی‎ ‎به‎ ‎سدۀ‎ ‎طلایی‎ ‎فرهنگ‎ ‎ارمنی‎ ‎شهرت‎ ‎یابد و مسروپ‎ ‎ماشتوتس،‎ ‎به‎ ‎پاس‎ ‎خدمات‎ ‎خود،‎ ‎در‎ ‎زمرۀ ‎قدیسان‎ ‎کلیسای‎ ‎ارمنی‎ ‎جای‎ ‎گرفت‎ ‎تا‎ ‎اولین‎ ‎رابطۀ‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎مذهب‎ ‎در‎ ‎هویت‎ ‎ارمنیان‎ ‎به‎ ‎منصۀ‎ ‎ظهور‎ رسد.‏

موسیقی‎ ‎ارمنی‎ ‎نیز‎ ‎مدیون‎ ‎نوابغ‎ ‎روحانی‎ ‎خود‎ ‎است‎.‎ سوقومون‎ ‎سوقومونیان‎ ‎[9]،‎‎ملقب‎ ‎به‎ ‎نام‎ ‎مذهبی‎ ‎کومیتاس،[10] ‎که‎ ‎از‎21‎ ‎سالگی‎ ‎در دیر‎ ‎اجمیادزین[11] به‎ ‎جمع‎ ‎دانش آموختگان‎ ‎کلیسا‎ ‎پیوسته‎ ‎بود،‎ ‎به‎ ‎تشویق ‎پیشوای دینی ارمنیان‎‎‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎تکیه‎ ‎بر‎ ‎استعداد‎ ‎ذاتی‎ ‎خود‎ ‎مابقی‎ ‎عمر‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎کسوت‎ ‎روحانیت‎ ‎به‎ ‎تعالی‎ ‎موسیقی‎ ‎ارمنی‎ ‎اختصاص‎ ‎داد.‎ خدمات‎ ‎بی ‎بدیل‎ ‎کومیتاس‎ ‎به‎ ‎موسیقی‎ ‎سنتی‎ ‎ارمنی‎ ‎و‎ ‎شاراکان ‎ها[12] یا‎ ‎موسیقی‎ ‎مذهبی‎ ‎ارمنی‎ ‎نام وی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎بخشی‎ ‎جدا‎ ‎ناشدنی‎ ‎از‎ ‎ارکان‎ ‎کلیسای‎ ‎مرسلی‎ ‎ارمنی‎ ‎و‎ ‎فرهنگ‎ ‎ارمنی‎ ‎پیوند‎ ‎زد‎.‎

موسس‎ ‎خورناتسی،[13] دین پژوه،‎ ‎فیلسوف‎ ‎و‎ ‎تاریخ‎ ‎نگار و ‎یکی‎ ‎از‎ ‎شاگردان‎ ‎مسروپ‎ ‎ماشتوتس‎ ‎و ‎خلیفه ‎‎ساهاک‎‎پارتِو، ‎که بخش مهمی از دوران جوانی و تحصیلش را در خارج از مرزهای ارمنستان سپری کرده بود، به‎ ‎دلیل‎ ‎خدماتش‎ ‎در‎ ‎نگارش‎ ‎تاریخ‎ ‎قدیم‎ ‎ارمنیان‎ ‎و‎ ‎ترجمۀ‎ ‎ادبیات‎ ‎دنیای‎ ‎مسیحیت،‎‎ ‎صرفاً‎ ،‎به‎ ‎استناد‎ ‎خدمات‎ ‎فرهنگی‎ ‎اش‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎جاثلیق‎ ‎گیود[14]،‎‎‎ پیشوای‎ ‎کلیسای‎ ‎مرسلی‎ ‎زمان‎ ‎خود،‎ ‎به‎ ‎مقام قداست‎دست یافت. اثر سه جلدی تاریخ ارمنیان خورناتسی حاوی جزئیات ارزشمند و کم نظیری از تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قوم ‏ارمن و همسایگان ارمنستان از 2492 قبل از میلاد مسیح تا 438م است.‏ ارمنیان‎ ‎موسس‎ ‎خورناتسی‎ ‎را‎ ‎هرودوت[15] خود‎ ‎می‎ ‎دانند‎.‎

ترانه‎ ‎ها‎‎ی‎ ‎سایات‎ ‎نووا،[16] شاعر‎ ‎صوفی‎ ‎مسلک‎ ‎و‎ ‎نغمه ‎سرای‎ ‎ارمنی،‎ ‎ریشه‎ ‎در‎ ‎ترکیب‎ ‎هویت‎ ‎ادبی‎ ‎دو‎ ‎قوم‎ ‎ارمنی و‎ ‎گرجی‎ ‎ساکن‎ ‎قفقاز‎ ‎دارد. ‎ارمنیان‎ ‎سایات‎ ‎ ‎نووا‎ ‎را‎ ،‎که‎ ‎همسرش او‎ ‎را‎ ‎پدر‎ ‎استپانوس‎ ‎خطاب‎ ‎می‎ ‎کرد،‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎همت‎ ‎و‎ ‎دانش‎ ‎تجربی‎ ‎او‎ ‎در‎ ‎بازسازی‎ ‎تفکر‎ ‎آریایی‎ ‎قوم‎ ‎ارمن‎ ‎ارج‎ ‎می ‎نهند.‎ سایات‎ ‎نووا‎ ‎از‎47‎ ‎سالگی‎ ‎دنیای‎ ‎موسیقی‎ ‎را‎ ‎وداع‎ ‎گفت‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎دنیای روحانیان مسیحی پناه‎ ‎برد. ‎او‎ ‎در دیر ‎هاقباد‎‎ درشمال ارمنستان‎ ‎و همچنین، به‎ ‎هنگام‎ ‎اقامت‎ ‎در‎ ‎بندر‎ ‎انزلی‎ ‎به‎ ‎رونویسی‎ ‎قطعاتی‎ ‎از‎ ‎انجیل‎ ‎مقدس‎ ‎و‎ ‎فغان ‎نامۀ‎ ‎گرگوار، ‎اثر عرفانی و جاودانۀ گریگور‎ ‎نارکاتسی،[17] از قدیسان‎ ‎ارمنی،‎ ‎پرداخت‎.‎ امروزه پس‎ ‎از‎ گذشت‎ ‎سه‎ ‎قرن‎ ‎از‎ ‎روزگار‎ ‎سایات‎ ‎نووا،‎ ‎کمتر‎ ‎‎ارمنی ای‎ ‎را‎ ‎می ‎توان‎ ‎یافت‎ ‎که‎ ‎یاد‎ ‎او‎ ‎و‎ ‎عرفان‎ ‎شاعرانۀ‎ ‎او‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎قلب‎ ‎خود‎ ‎جای‎ ‎نداده‎ ‎باشد‎.‎ سالگرد‎ ‎فرهنگ‎ ‎ارمنیان،‎ ‎یاد‎ ‎فرهیختگانی‎ ‎که‎ ‎بهار‎ ‎فرهنگ‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎امت‎ ‎و‎ ‎ملت‎ ‎ارمنی‎ ‎تقدیم‎ ‎کردند‎ ‎و‎ ‎یاد ‏132 پیشوای کلیسای مرسلی‎ ‎ارمنی را‎ ‎گرامی‎ ‎می ‎داریم. ‎

پی‌نوشت‌ها:

1-کلیسای‎  ‎مرسلی‎)  ‎حواریون)  ‏‎  ‎در‎  301  م‎  ‎بر  اساس  رساله    های  دو‎  ‎تن  از  حواریون  حضرت  مسیح،  که  برای  تبلیغ  مسیحیت  به  ارمنستان  ‏آمده  بودند،  شکل‎  ‎گرفت‎.‎

2-بنیادگرا

3-پس  از  گریگور  روشنگر،  اولین  جاثلیق  کلیسای  مرسلی  ارمنی  (302  –  325م)،  در  طی  هفده  قرن  تا  رهبریت  جاثلیق  گارگین  دوم  (1999م  ـ  تاکنون)،  یکصد  و  ‏سی  پیشوای  دیگر،  به  تسلسل،  رهبری  کلیسای  ارمنی  را  بر  عهده  داشته    اند.‏

4-  ‎Diaspora

برگرفته‎  ‎از  زبان  یونانی  به  معنا  پراکندگی.  ‎ارمنیان‎  ‎بنا  به  دلایل  جغراسیاسی  از  گذشته    های  دور  در  چهار‎  ‎گوشۀ  جهان  پراکنده  بوده    اند‎.‎

5-ارمنستان  در‎  ‎قرن  یازدهم  میلادی  استقلال  خود  را‎  ‎ازدست  داد  و  برای  قرن‌ها  تحت  فرمان  قدرت    های‎  ‎بلا  منازع  منطقه  اداره  می    ‏شد‎.  در  حال  حاضر،  25  سال  است  که  این  کشور  به  استقلال  دست  یافته‎.‎

6-Edward  B.  Tylor

7-  ‎Saint  Mesrop  Mashtots  (361  –  440)

8-  ‎Saint  Sahak  Partev  (354  -439)

پنجمین‎  ‎خلیفۀ‎  ‎‏  کلیسای‎  ‎مرسلی‎  ‎ارمنی.

9-  Soghomon  Soghomonian

10-  Komitas‎

سوقومون  در1894‎  ‎م  در‎25‎سالگی‎  ‎به‎  ‎رسم‎  ‎کلیسای‎  ‎مرسلی‎  ‎ارمنی‎  ‎نام‎  ‎مذهبی  مستعار‎  ‎کومیتاس  ‎را‎  ‎بر‎  ‎خود‎  ‎نهاد‎  ‎تا‎  ‎در‎  ‎زمرۀ‎  ‎روحانیان‎  ‎کلیسا‎  ‎قرار‎  ‎گیرد‎.‎

11-مقر  خلیفه    گری  کلیسای  مرسلی  ارمنیان  جهان  که  در  303  م  در  ارمنستان  تأسیس  شد.‏

12-موسیقی‎  ‎مذهبی‎  ‎کلیسای‎  ‎مرسلی‎  ‎ارمنی‎  ‎در‎  ‎قرون‎  ‎وسطا‎  ‎که‎  ‎بر‎  ‎اساس‎  ‎محتوای‎  ‎انجیل    ها‎  ‎سروده‎  ‎شده  است‎.‎

13-  Movses  Khorenatsi  (410  –  490)

تاریخ‎  ‎نگار‎  ‎ارمنی.

14-  ‎Gyut  (461  –  471)

15-  Herodotus  (484  –  425  BC)‎

نخستین‎  ‎تاریخ‎  ‎نگار‎  ‎یونان‎  ‎باستان.

16-  Sayat  Nova  (1722  –  1795)

هاروتین‎  ‎یا‎  ‎آروتین‎  ‎سایادیان‎  ‎ملقب‎  ‎به‎  ‎سایات  نووا.

17-  Grigor  Narekatsi

وی  بزرگ    ترین‎  ‎و‎  ‎سرشناس    ترین‎  ‎نمایندۀ‎  ‎ادبیات‎  ‎عرفانی  ـ  مذهبی‎  ‎این‎  ‎دوران‎  ‎است‎  ‎که‎  ‎در‎  ‎کنار‎  ‎آثار‎  ‎مذهبی‎  ‎متعدد‎  ‎اثر‎  ‎معروف  ‎فغان    ‎نامه  ‎‎یا‎  ‎به‎  ‎زبان‎  ‎عامیانه  ‎نارِک‎  ‎را‎  ‎آفرید،  ‎اثری‎  ‎که‎  ‎طی‎  ‎سده    های‎  ‎متمادی‎  ‎کتاب‎  ‎محبوب‎  ‎و‎  ‎مقدس‎  ‎ارمنیان‎  ‎بوده‎  ‎است‎.  ‎براساس‎  ‎یادداشت‎  ‎پایان‎  ‎کتاب‎  ‎‎فغان    ‎نامه‎  ‎تاریخ‎  ‎نگارش‎  ‎آن‎  ‎بین‎  ‎سال    های‎  ‎‏1000‏‎  ‎تا‎  ‎‏1003‏‎  ‎میلادی‎  ‎است.‎