نحوه اشتراک فصلنامه پیمان

برای اشتراک فصلنامه پیمان، لطفاً فرم را تکمیل کرده همراه با اصل رسید بانکی به مبلغ ششصد هزار ریال بابت اشتراک یک ساله (چهار شماره) و هزینه‌های پستی به حساب سپرده شماره

 110-800-3007955-1 بانک اقتصاد نویـن کــد 110

به نـام واهیک آقاکیانت، ویژیر دانیالی و آربی مارتین واریز و اصل فیش را از طریق فرم ارسال و یا به آدرس: تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان فجر (جم)، کوچه نظری، پلاک4، دفتر فصلنامه پیمان ارسال یا به شماره 88841448 فکس نمایید.

فرم درخواست اشتراک سالانه فصلنامه پیمان