نویسنده: ادوارد هاروتونیان


فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77

در روزگار ما، با تولید انبوه اطلاعات و نیاز جامعه به اطلاعات گوناگون در همۀ زمینه  ها، روز به روز ضرورت بازیابی، رده  بندی، ‏پردازش، ویرایش و بروزسازی اطلاعات و در دسترس نهادن آنها بیشتر احساس می شود. کتابداران، این کارشناسان علوم کتابداری و ‏اطلاع  رسانی، یا به اصطلاح روز، دانش  آموختگان علم اطلاعات و دانش  شناسی، نقش عمده  ای در گردآوری و عرضۀ درست اطلاعات با ‏شیوه  های علمی به جویندگان و کاربران اطلاعات دارند. با وجود اهمیت روزافزون این رشته از علوم، به نظر می  رسد کتابداران هنوز در ایران ‏جایگاه خود را حتی بین نیازمندان اطلاعات پیدا نکرده  اند و بر خلاف دیگر رشته  های علوم هنوز از شناخت چندانی در ‏جامعه بهره  مند نیستند.  ‏

هامو واسیلیان

هامو واسیلیان از دانش آموختگان پرتلاش کتابداری است که نزدیک به چهار دهۀ پیش، در 1357ش، با گردآوری و تدوین کتاب راهنمای دانش آموختگان ‏کتابداری ایران و انتشار آن از سوی مرکز خدمات کتابداری، نخستین گام حرفه  ای را در این زمینه برداشت و از آن پس سخت کوشانه به ‏راه خود ادامه داده است. در این کتاب زندگی نامه و تجارب دانش آموختگان سطوح مختلف رشتۀ کتابداری درج شده و داده های مؤلف ‏نیز، که خود دانش آموختۀ کتابداری است، در صفحات 31 و 32 آن آمده است. با آنکه به گفتۀ مؤلف نخستین کتاب وی، پس از چهار ‏دهه، هنوز از ویرایش جدیدی برخوردار نشده اما او، همچنان پیگیر و پرتلاش، برشمار مجموعه های کتاب شناسی خود می افزاید. ‏

در پیشگفتار کتاب راهنمای دانش آموختگان ‏کتابداری ایران مهین تفضلی، رئیس وقت مرکز خدمات کتابداری، می نویسد: «کار ‏گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به نیروی انسانی متخصص، به عنوان یکی از ارکان مهم تدوین استانداردهای ملی برای کتابخانه  های ‏ایران از اوایل سال 1355 آغاز شد و اولین بازده انتشاراتی این کوشش هم  اکنون با نام راهنمای دانش آموختگان ‏کتابداری ایران در ‏دست شماست که زیر نظر خانم شیرین تعاونی، پژوهشگر گروه علوم کتابداری و به سعی آقای هامو بجان واسیلیان، تهیه و تدوین شده ‏است».

نویسندۀ پیشگفتار سپس می افزاید: «آرزو می  کنیم راهنمای کتابداران ایرانی و بخصوص زندگی  نامۀ مفصل کتابداران با تجربۀ ‏قدیمی، که با صمیمیت و صداقت، سنت کتاب  شناسی و کتابداری را در این مملکت زنده نگهداشته  اند، منتشر شود و به این نیاز مبرم، ‏که همۀ ما عمیقاً احساس می  کنیم، پاسخ داده شود».‏

هامو بِجان واسیلیان، در 1331ش، در تبریز به دنیا آمد سپس، با انتقال خانوادۀ واسیلیان به تهران دورۀ کودکی و سال  های تحصیل او در پایتخت سپری شد. هامو سه سال نخست دورۀ ابتدایی را در مدرسۀ ارامنۀ ‏هور، که مدیریت آن را داجات بوقوسیان ـ یکی از چهره  های نامی جامعۀ ارمنیان ـ به عهده داشت، گذراند. سال  های بعدی را در مدرسۀ ابتدایی و متوسطۀ مهرجردن و پس از تعطیل شدن این مدرسه، دو سال آخر دبیرستان را در مدرسۀ آذر شمارۀ3 به تحصیل پرداخت. سپس، با ادامۀ تحصیل در مدرسۀ عالی ‏ایران زمین دورۀ کارشناسی رشتۀ کتابداری را در 1356ش به پایان رساند. او در سال  های ‏دانشجویی به صورت پاره  وقت در مرکز خدمات کتابداری و سپس، در کتابخانۀ آبراهام لینکلن، مشغول به کار بوده است.‏

واسیلیان پس از اتمام تحصیل دانشگاهی به امریکا رفت و از 1978م/1357ش در لوس  آنجلس اقامت دارد. در این شهر به مدت نه سال (از 1980 ـ ‏‏1989م) با ناشری به نام شرکت نشر یونی آرتس،[1] که کتاب های راهنمای بازرگانی ارمنیان لوس آنجلس را منتشر می ساخت، همکاری کرد. این کار به سبب داشتن زمینۀ تحقیقاتی او را شیفتۀ خود کرد. سپس، به طور مستقل به تدوین و انتشار کتاب  های راهنمای تلفن، کسب و کار و اطلاعات عمومی برای ارمنیان امریکا و ‏کانادا پرداخت و به مدت ده سال ‏‏(1991ـ2000م) با انتشار کتاب های راهنما، اطلاعات طبقه  بندی شده دربارۀ ارمنیان امریکا و کانادا و مراکز آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، مذهبی و ‏تجاری آنان را در اختیار نیازمندان و پژوهشگران گذاشت. ‏

مجموعه ای از کتاب های واسیلیان

واسیلیان تاکنون 28 جلد کتاب اطلاع رسانی و کتاب شناسی منتشر کرده که در کتابخانه های عمومی و کتابخانه های ‏بسیاری از دانشگاه  های معتبر امریکا در دسترس عموم قرار دارد. کتاب های او بازتاب گسترده ای در مطبوعات امریکا و برخی از نشریات ایران داشته است. ‏در ادامه، به معرفی کتاب های وی  در چهار گروه می  پردازیم.

گروه اول:  کتاب های اطلاع رسانی

1.‏‎ ‎‏ راهنمای دانش آموختگان کتابداری ایران

زیر نظر شیرین تعاونی، پژوهشگر گروه علوم کتابداری مرکز خدمات کتابداری، با پیشگفتار مهین تفضلی، رئیس مرکز خدمات ‏کتابداری، تهران، 1357ش در 246 صفحه.‏ دراین کتاب، زندگی نامۀ دانش  آموختگان رشتۀکتابداری ایران آورده شده است. ‏

2. اطلاعات عمومی ارمنیان امریکا[2]

راهنمای دانشنامه  ای مراکز ارمنی در امریکا و کانادا شامل سازمان  ها، کلیساها، کتابخانه  ها، مدرسه  ها، روزنامه  ها، مجله  ها و دیگر رسانه  ‏های چـاپـی و غیرچـاپی، برنامـه  های رادیـوها و تلویزیون  ها، بنیادها، بنگاه  های انتشاراتی، کتاب فروشی  ها، مراکز مطالعاتی و پژوهشی ارمنیان و غیـره، ‏اطلاعـات پزشـکان، دنـدان  پزشـکان و مشاغـل حقوقـی، اطلاعـات مـربـوط بـه بورس تحصیـلی، کمـک هزینـۀ تحـصیلی و وام  هـا. اطلاعات مراکز عرضۀ غذاهای ارمنی، نام  های رایج ارمنی، کتاب  شناسی ارمنیان امریکا و شماره  های تلفن بیش از 63000 نفر از افراد و صاحبان مشاغل.

ویرایش اول: 1985م، در 306صفحه؛ ویرایش دوم: 1990م با بازنگری کلی در 402 صفحه؛ ویرایش سوم: 1995م با بازنگری و افزایش اطلاعات تکمیلی در 496صفحه. ‏ناشر: شرکت کتاب  های مرجع ارمنی. [3]

3. کتاب زرد ارمنیان[4]

‏راهنمای تلفن مشاغل، سازمان  ها، رسانه  ها و افراد برای ارمنیان امریکا و کانادا  (به ارمنی و انگلیسی).‏

این کتاب راهنما بانک اطلاعاتی ارمنـیان امریـکای شمالی است کـه از 1991 ـ 2000م به طـور سالانـه، با بـازنگـری و تکـمیـل ‏اطلاعـات، انـتـشار یافتـه اسـت.

در سال های 1991ـ1993م اطلاعات منحصر به ارمنیان کالیفرنیا بوده، اما از 1994م اطلاعات ‏ارمنیان سراسر امریکا در مجموعه جای گرفته و از 1998م اطلاعات ارمنیان کانادا نیز بدان افزوده شده است. در 1994م، مجموعه ‏شامل ‏‎56,000‎‏ نام بود که تا 1999م به ‏‎120,000‎‏نام رسید. این کتاب از 1996م با عنوان کتاب زرد و سالنامۀ ارمنیان[5]انتشار ‏یافت و در 2000م، در دو کتاب جداگانه به شرح زیر عرضه شد: ‏

ـ کتاب سپید ارمنیان[6] با ‏‎135,000‎‏ نام مشتمل بر راهنمای تلفن ارمنیان امریکا و کانادا و راهنمای مشاغل، سازمان  ها و ‏رسانه  های آنان.

ـ کتاب زرد و سالنامۀ ارمنیان با ‏‎15,000‎‏ نام مشتمل بر راهنمای تلفن مشاغل، سازمان  ها و رسانه  های ارمنیان امریکا و کانادا، فهرست الفبایی پزشکان، دندان  پزشکان، وکیلان و دیگر متخصصان ارمنی، مجموعۀ اطلاعات پیرامون تاریخ ‏ارمنستان و فرهنگ ارمنی، جاذبه  های گردشگری ارمنستان، نام  های رایج ارمنیان، واژه  نامۀ پزشکی انگلیسی ـ ارمنی، تعبیرخواب ‏و اطلاعات ضروری. ‏

گروه دوم: کتاب  شناسی کتاب های مرتبط با ارمنیان

1. نژادکشی ارمنیان:

کتاب شناسی جامع و راهنمای منابع کتابخانه ای [7]

ویرایش اول: 1992م، 103 صفحه.‏ ناشر: شرکت کتاب  های مرجع ارمنیان.

نژادکشی ارمنیان

در این مجموعه، بیش از 380 عنوان کتاب به زبان انگلیسی، در مورد این تراژدی انسانی قرن بیستم، برحسب نام مؤلف، عنوان و موضوع رده  بندی و نام کتابخانه های عمده ای ‏که این منابع در آنها یافت می شود آورده شده است. سرفصل  های موضوعی کتاب به قرار زیر است:‏

ـ راهنمای آموزشی نژادکشی ارمنیان

ـ پژوهش در نژادکشی ارمنیان

ـ اسناد نژادکشی ارمنیان

ـ گزارش  های شاهدان عینی و بازماندگان

ـ ادبیات نژادکشی ارمنیان

ـ مسئلۀ ارمنی

‏ـ کتاب  شناسی های نژادکشی ارمنیان

ـ استدلال و انکار

ـ کتاب های مربوط به نژادکشی برای جوانان

ـ پژوهش های عمومی نژادکشی ‏

این کتاب به قربانیان نژادکشی تقدیم شده است. مؤلف در معرفی کتاب هدف از تألیف آن را فراهم آوردن طیف ‏گسترده  ای از کتاب  های مرتبط با نژادکشی ارمنیان برای دانشجویان، پژوهشگران و عموم علاقه  مندان دانسته و نوشته است: ‏‏

«تهیۀ منابع کتابخانه  ای برای نژادکشی ارمنیان دارای جنبه  های پژوهشی و انسانی است. از نظر پژوهشی، بررسی و تحلیل و ‏مقایسۀ نژادکشی  ها را تسهیل می  کند. از دیدگاه انسانی کتاب می  تواند به پیشگیری و تنبیه جنایت نژادکشی و تسکین روانی آلام ‏قربانیان کمک کند».[8]‏

2. کتاب های مرجع ارمنیان:

کتاب مرجع ارمنیان

راهنمـای جامـع کتـاب شناسـی واژه نـامـه های ارمـنی، کـتاب شناسی ها، راهنماهـای تلفـن، دانشنامه ها، سالنامه ها، وقایـع نگاری هـا، کـتاب های ‏سـال، کـتابچـه های راهنـما، کتـاب شناسی زندگی نامـه ها و شرح حال چهره های شاخـص، منتشر شده به بیست زبان (با آوانگاری لاتینی) [9]

ویـرایـش اول: 1994م، در 182صفحـه. نـاشر: شرکـت کتاب های مرجع ارمنیان.

مؤلف در معرفی کتاب می  نویسد:

«ایـن کـتاب  شناسـی نتیجـۀ سال ها تلاش و تفـحص در مجـموعـه کارت هـای کـتابخانه هـای دانـشگاه هـا و ‏کتاب نگاری هاست که طی آن 823 عنوان کتاب مرجع مرتبط با فرهنگ و تاریخ ارمنی فراهم آوردم. این راهنمای جامع کتاب شناسی‏ برای دسترسی به هر گونه کتاب مرجعی دربارۀ ارمنیان منحصر به فرد است».‏[10]

کتاب دارای دو بخش است: بخش اول، شامل فهرست موضوعی کلیۀ کتاب های این مجموعه و بخش دوم، شامل کتاب شناسی ‏بیش از 823 عنوان به بیست زبان رایج جهان با آوانگاری لاتین است که برحسب عنوان، مؤلف و موضوع رده  بندی شده است. ‏

3. ارمنیان:

کتاب  شناسی بزرگ کتاب  های منتشر شده به زبان انگلیسی[11]

ویرایش اول1993م، در206صفحه. ناشر:شرکت کتاب  های مرجع ارمنیان.‏

مؤلف در پیشگفتار، پس از اشاره به حدود صد سال حضور ارمنیان در امریکا، می  نویسد:

ارمنیان

«در قرن بیستم انفجار اطلاعات ‏مسئلۀ بسیار بزرگی است. برای کمک به حل این مسئله هر روز کتاب های مرجع جدیدی در دسترس پژوهندگان و کتابداران و ‏دیگر افراد قرار می  گیرد. متأسفانه، ارمنیان امریکا پس از 100 سال کتاب شناسی عمومی جامعی به زبان انگلیسی پیرامون فرهنگ و ‏تاریخ خود ندارند. این مجموعه نخستین کتاب  شناسی در نوع خود به انگلیسی است که برای پژوهشگران جهان بسیار مفید خواهد بود. ‏در این کتاب  شناسی بیش از 1900 عنوان گردآوری شده است».‏[12] ‏

اطلاعات کتاب شناختی موجود در این مجموعه برحسب نام مؤلفان و عنوان کتاب ها رده بندی شده؛ کتاب های ‏خلاصه شده به زبان انگلیسی نیز در این مجموعه جای گرفته است.

گروه سوم: کتاب های مرجع ایرانیان ارمنی

1. ارمنیان و ایران:

کتاب شناسی جامع منابع  ارمنی، فارسی، انگلیسی و روسی[13]

ویرایش اول مشتمل برمنابع ارمنی، فارسی و انگلیسی:1991م، در 97 صفحه. ویرایش دوم با بازنگری کلی و افزایش منابع روسی: 1994م، در 150 صفحه. ناشر: شرکت کتاب های مرجع ارمنیان.‏

مؤلف در مقدمۀ کتاب می  نویسد:‏

«پس از سال  ها بررسی و تحقیق توانستم 396 کتاب منتشرشده را گرد  آوری کنم. قدیمی  ترین آنها فرهنگ لغات فارسی ـ ‏انگلیسی، تألیف گئورگ دبیر [کاتب] دِر هوانسیان است که به سال 1826م در ترکیه چاپ شده است».[14] ‏

ویرایش دوم کتاب دارای دو بخش است: بخش نخست، شامل کتاب  شناسی 361 عنوان کتاب به زبان  های فارسی، ارمنی، انگلیسی و روسی (با ‏آوانگاری لاتینی)که بر حسب نام مؤلف، عنوان و موضوع طبقه  بندی شده است. بخش دوم، شامل کتاب  شناسی 35 عنوان کتاب روسی است، که بنا بر نوشتۀ مؤلف در معرفی  نامۀ کتاب از سنت پترزیورگ روسیه دریافت و در ویرایش جدید لحاظ شده است. در این کتاب ‏همچنین، کتابخانه  های عمومی و دانشگاهی امریکا که هریک از کتاب  های مرجع معرفی شده در آنها قابل دسترسی است، مشخص شده ‏است.

2. آثار ادبی و زبان شناسی ارمنی به فارسی و فارسی به ارمنی:

کتاب  شناسی جامع و مشروح آثار ادبی و زبان شناسی [15]

ویرایش اول 2014م، در 104صفحه. ناشر: مؤلف.

در این مجموعه کتاب  شناسی 289 کتاب در حوزۀ زبان و ادبیات ایرانیان ارمنی به زبان  های ارمنی، فارسی و ‏انگلیسی آورده شده است. در هر بخش، تعداد کتاب  های موجود در آن زمینه و زیر هر عنوان تصویـر روی جلـد کتاب، عـنوان اصلی، مـشخصات کـتاب  شناسـی به انـگلیسی و در مورد کـتاب  هـای فارسی به انگلیسی و فارسی؛ و در مواردی نیز شرح اجمالی کتاب و فهرست کتابخانه  های معتبر امریکا که کتاب مورد نظر در آنها موجود است، درج شده است . ‏کتاب همچنین، دارای پنج پیوست است که در آنها فهرست کتاب  ها برحسب نام نویسنده؛ عنوان به ارمنی، فارسی و انگلیسی؛ و ‏همچنین عنوان کتاب  های فارسی و ارمنی با آوانگاری لاتینی آورده شده است. فهرست ده کتابخانۀ مهم امریکا با بزرگ  ترین مجموعۀ کتاب دربارۀ ایرانیان ارمنی و شمار عناوین کتاب  ها و نشریات موجود در آنها نیز از جملۀ این پیوست  هاست.‏

بخش زبان شامل 68 کتاب آموزشی زبان ارمنی به فارسی یا فارسی به ارمنی، لغت  نامه و موضوعات کلی مربوط به زبان  های فارسی و ارمنی است. ‏

بخش ادبیات شامل سه زیربخش است:‏

ـ ‏67 کتاب و مقالۀ منتشرشده در نشریات به قلم نویسندگان ارمنی  تبار ایرانی به زبان فارسی یا ارمنی دربارۀ ادبیات فارسی و نیز زندگی  نامۀ نویسندگان و شاعران ایرانی ارمنی به انگلیسی، فارسی و ارمنی.‏

ـ ‏77 کتاب از آثار نویسندگان ارمنی، ترجمه شده به فارسی.‏

ـ ‏77 کتاب از آثار نویسندگان فارسی  زبان، ترجمه شده به ارمنی.

3. هنرهای اجرایی و تجسمی ایرانیان ارمنی:

کتاب  شناسی جامع، مشروح و مصور به زبان  های فارسی، ارمنی و انگلیسی [16]

ویرایش اول 2015م، در 73 صفحه. ناشر: مؤلف

این مجموعه دومین کتاب از سلسله کتاب های مأخذشناسی در این حوزه است که در آن 179 کتاب و مقالۀ انتشار یافته در نشریات به زبان های ارمنی، فارسی و انگلیسی، دربـارۀ هنـرهای نمـایشی، سینـما، نقـاشی، موسیقـی و معـماری ایرانیان ارمنی فـهرست شده و زیر هر عنوان تصویر روی ‏جلد کتاب  ها، مشخصات کتاب  شناختی آنها به انگلیسی و فارسی، شرح مختصر موضوع و نام کتابخانه  هایی در امریکا، که کتاب  های مورد نظر در آنها قابل ‏دسترسی است، آورده شده است.‏

در انتهای کتاب، فهرست الفبایی نام مؤلفان کتاب  ها با آوانگاری لاتینی و عناوین کتاب  های ارمنی، فارسی و انگلیسی در سه ‏فهرست مجزا به زبان اصلی درج شده است. ‏همچنین فهرستی شامل دوازده کتابخانۀ معتبر امریکا با بزرگ  ترین مجموعۀ کتاب دربارۀ ایرانیان ارمنی و شمار عناوین کتاب  های موجود در هریک پیوست شده است.

4. شهرها و روستاهای ارمنی  نشین در ایران:

کتاب  شناسی جامع، مشروح و مصور به زبان  های فارسی، ارمنی و انگلیسی با فهرست مشترک[17]

ویرایش اول 2016م، در 59 صفحه. ناشر: مؤلف

این مجـموعـه سومین کتاب از سلسله کـتاب  های مأخـذشناسی در ایـن حـوزه  اسـت و در آن 123 کتـاب و مقالۀ انتشـار یافتـه در نشریات، به زبان  های ارمنی، فارسی و انگلیسی، دربارۀ تاریخ و فرهنـگ و فعالیت  های ایرانیـان ارمنـی در شهـرها و روستاهـای ارمنـی  نشیـن همراه با تصویر روی ‏جلد کتاب  ها، مشخصات کتاب  شناختی آنها، شرح مختصر موضوع و نام کتابخانه  های معتبر در امریکا، که کتاب  های مورد نظر در آنها نگهداری می  شوند، آورده شده است.‏

در انتهای کتاب، فهرست الفبایی نام مؤلفان کتاب  ها با آوانگاری لاتینی و عناوین کتاب  های ارمنی، فارسی و انگلیسی در سه ‏فهرست مجزا به زبان اصلی درج شده است. همچنین فهرستی شامل نام دوازده کتابخانۀ معتبر امریکا با بزرگ  ترین مجموعۀ کتاب دربارۀ ایرانیان ارمنی و شمار عناوین کتاب  های موجود در آنها در پیوست آمده است. ‏

5. کلیسا و دین ارمنیان در ایران:

کتاب  شناسی جامع، مشروح و مصور به زبان  های فارسی، ارمنی و انگلیسی با فهرست مشترک[18]

ویرایش اول: 2016م، در 59صفحه. ناشر: مؤلف ‏

در این مـجموعه، کتـاب  شناسی و شـرح 116 تألیـف مـربوط به کلیسا و دین ارمنیان در ایـران آورده شـده و چهارمـین مـجموعه از  سلسلـه کتـاب  های مأخـذشناسی در موضوع ایرانیان ارمنی است.‏

این کتـاب برای پژوهشگران موضوعات مرتبط با فعالیـت  های کلیسای ارمنـیان ایران تهیه شده و برای محققان حوزۀ ‏تاریخ و فرهنگ ارمنیـان مفید خـواهد بود. کتـاب حاضر محل نگهداری کتاب  های معرفی شده در کتابخانه  های ایالات متحده را ‏نیز برای پژوهشگران و کتابخانه  ها مشخص می  کند. در پایان کتاب، برای سهولت کار پژوهندگان، چهار پیوست گنجانده شده که در آنها ‏منابع بر حسب نام مؤلف  و عنوان کتاب  ها به سه زبان فهرست شده است. همچنین نام دوازده کتابخانۀ معتبر امریکا با بزرگ  ترین مجموعۀ کتاب دربارۀ ایرانیان ارمنی و شمار عناوین کتاب  های موجود در آنها در پیوست آمده است.

گروه چهارم: سایر

1. آشپزی ملل:

کتاب  شناسی جامع به زبان انگلیسی[19]

ویرایش اول: 1996م، در 200صفحه. ناشر:  مؤلف

آشپزی ملل

غذاهای ملل مختلف که عنصری از فرهنگ آنان به شمار می رود مورد توجه مؤلف این کتاب قرار گرفته و دست به گردآوری و ‏تنظیم کتاب  شناسی کتاب های آشپزی اقوام گوناگون زده است. این کتاب مرجع دربرگیرندۀ تمامی کتاب های آشپزی کشورهای ایران، ‏ارمنستان، گرجستان، یونان، قبرس، هندوستان، نپال، سریلانکا و دیگر کشورها و ملل اسلامی و کشورهای آفریقای شمالی است (بیش ‏از پنجاه کشور و فرهنگ)، که به انگلیسی ترجمه شده اند و در مجموع، شامل اطلاعات کامل کتاب شناختی 1309 کتاب آشپزی و عکس های ‏‏سیصد کتاب است. ‏کتاب با فهرست الفبایی و برحسب نام مؤلف، عنوان کتاب و موضوع، در سه بخش طبقه  بندی شده است.‏

2. راهنمای کتاب های آشپزی اقوام و مراکز عرضۀ غذاهای محلی[20]

راهنمای کامل غذاهای ایرانی، ارمنی، افغانی، یونانی و اقوام خاورمیانه در امریکا و کانادا.

ویرایش اول:1991م، در 124صفحه. ویرایش دوم: 1991م، در 128صفحه. ویرایش سوم 1992م، در 144صفحه. ‏ناشر: شرکت کتاب های مرجع ارمنی.

در این مجموعه، کتاب شناسی 275 عنوان کتاب آشپزی منتشر شده به زبان انگلیسی مربوط به گروه های قومی مستقر در امریکا و ‏کانادا گردآوری و بر حسب نام مؤلف، عنوان و موضوع تنظیم شده است. این کتاب همچنین دربردارندۀ اطلاعات دقیق صنایع غذایی ‏محلی است و در آن، بیش از 2300 مرکز تهیه و عرضۀ انواع غذاهای گروه های قومی به صورت طبقه  بندی شده با نام و نشانی ‏کامل در سه فصل معرفی شده است. ‏

هامو واسیلیان در کتابخانۀ شخصی خود بیش از 3000 جلد کتاب دارد که نیمی از آنها دربارۀ ایرانیان ارمنی است و همواره با ‏انتشارات جدید پربارتر می  شود.  وی از طریق شبکه  های اجتماعی با بیش از 12000 تن از ایرانیان ارمنی در ارتباط است؛ ‏همچنین با اهدای کتاب به دانشگاه کالیفرنیا در لوس  آنجلس (یو. سی. ال. ای.) در تقویت بخش فارسی این کتابخانه می  کوشد و ‏تاکنون به ابتکار و کوشش او فصلنامۀ پیمان نیز در اختیار کتابخانۀ این دانشگاه معتبر قرار گرفته است. ‏

برای این پژوهشگر سختکوش و پرکار موفقیت  های تازه  تری آرزومندیم.

ارتباط با هامو واسیلیان با نشانی و پست الکترونیکی زیر میسر است:‏

Hamo Vassilian, ‎P.O.Box 381‎,Sun Valley, CA 91352‎‏  ‏USA

thevassilian@gmail.com

پی‌نوشت‌ها:

1- Uniarts Publishing co

2- Armenian American Almanac

3- Armenian Reference Books Co.‎‎

4- Armenian Yellow Pages

5- Armenian Yellow Pages and Almanac

6- Armenian White pages‎‎

7- The Armenian Genocide: A Comprehensive Bibliography and Library Resource Guide

8- hamo b. vassilian, The Armenian Genocide: A Comprehensive Bibliography and Library Resource Guide (Los Angeles: Armenian Reference Books Co, 1992)

9- Armenian Reference Books: A Comprehensive Bibliographic Guide to Armenian Dictionaries, Bibliographies, Directories, Encyclopedias, Almanacs, Chronologies, Yearbooks, Guidebooks, Bio-bibliographies, Who is Who published in over 20 languages

10- hamo b. vassilian, Armenian Reference Books: A Comprehensive Bibliographic Guide to Armenian Dictionaries, Bibliographies, Directories, Encyclopedias, Almanacs, Chronologies, Yearbooks, Guidebooks, Bio-bibliographies, Who is Who published in over 20  languages (LosAngeles: Armenian Reference Books Co,1994)

11- The Armenians: A Colossal Bibliographic Guide to Books Published in the English Language

12- hamo b. vassilian, The Armenians: A Colossal Bibliographic Guide to Books Published in the English Language (LosAngeles: Armenian Reference Books co. , 1993)

13- Armenians and Iran: A Comprehensive Bibliographic Guide to Books Published in the Armenian, Persian, English and Russian Languages 

14- hamo b. vassilian, Armenians and Iran: A Comprehensive Bibliographic Guide to Books Published in the Armenian, Persian, English and Russian Languages (LosAngeles: Armenian Reference Books Co, 1991&1994)

15- Literary and linguistic works from Armenian to Farsi and Farsi to Armenian: a comprehensive annotated bibliography 16- Performing and visual arts among Iranian Armenians: A Comprehensive Annotated and Pictorial Bibliography in the Armenian, Persian and English languages

17- Cities and villages of Armenians in Iran: A Comprehensive Annotated and Pictorial Bibliography in the Armenian, Persian and English Languages with a Union Catalog

18- Church and Religion of Armenians in Iran: A Comprehensive Annotated and Pictorial Bibliography in the Armenian, Persian and English Languages with a Union Catalog

19- Ethnic Cuisines: A Comprehensive Bibliography in the English Language

20- Ethnic Cookbooks and Food Marketplace

منابع:

  1. b. vassilian, h Armenians and Iran: A Comprehensive Bibliographic Guide to Books Published in the Armenian, Persian, English and Russian

   Languages.LosAngeles: Armenian Reference Books Co, 1991

ــــــــــ . The Armenian Genocide: A Comprehensive Bibliography and Library Resource Guide. LosAngeles: Armenian Reference Books Co, 1992

ــــــــــ . The Armenians. LosAngeles: Armenian Reference Books Co,1993

ــــــــــ . Armenian Reference Books. LosAngeles: Armenian Reference Books Co,1994

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77
سال بیستم | پائیز 1395 | 350 صفحه
در این شماره می خوانید:

سکـه های خلفای عرب ضرب شده در ارمنستان

نویسنده: شاهن هوسپیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 در نیمۀ اول قرن هفتم میلادی، قبایل عرب که دین اسلام آنان را متحد کرده بود، موفق شدند در سال 15ق/636م امپراتوری...

سیری در کتاب ارامنه جلفای نو در عصر صفوی

نویسنده: آرمیک نیکوقوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 نام کتاب: ارامنۀ جلفای نو در عصر صفویه به کوشش:  دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی، با همکاری کلیسای وانک (جلفای...

رونمایی از مجموعه روزنه آبی،نکوداشت شاهین سرکیسیان،پایه گذار تئاتر نوین ایران

روابط عمومی موسسه ترجمه و تحقیق هور فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 شنبه 25 دی ماه 1395ش تالار نمایش کومیتاس باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات تهران میزبان ‏مراسم نکوداشت...

یادی از شاهین سرکسیان

نویسنده: ایساک یونانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 فلک به مردم نادان دهد زمام مراد‏ تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس‏«حافظ»‏ دربارۀ شاهین سرکیسیان شـاهیـن ملیـک...

اندیشه های نقاش نور و سایه و رنگ

نویسنده: گریگور قضاریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 ادمـان آیـوازیـان هنـرمنـدی است کـه در نقاشی هـای وی، نیـاز بـه شناخـت طبیعت وجه غالـب را دارد. این نیاز در او...

رنگ های سرزمین مادری ام،نمایشگاه آثار نقاشی و معماری داخلی اِدمان آیوازیان در فرهنگسرای نیاوران

نویسنده: آرا اوانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 روزهای دوازدهم تا بیستم شهریور ماه امسال(1395ش) تالار نمایشگاه  های فرهنگسرای نیاوران پذیرای ‏علاقه  مندان آثار...

اِدمان (ادیک) آیوازیان،نخستین نقاش ایرانی عضو موسسه نقاشان سلطنتی انگلستان

نویسنده: لیدا بربریانترجمه از متن ارمنی: واراند فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 در بیـن نقاشان معمار ارمنـی ایران، ادمان آیوازیان جایگاهـی ویژه دارد. آشنایـی با شرح حـال...

بارون کنستانتین موراد گئادوسُون

نویسنده: دکتر طهمورث ساجدی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 خاورشناسی علمی فرانسه و نیز مكتب تاریخی آن در نیمۀ اول قرن نوزدهم میلادی مدیون افرادی بود كه با فراگیری ‏زبان...

پروفسور مانوئل بربریان،چهره ای ماندگار در لرزه شناسی،زمین لرزه ها و دانش زمین ساخت در ایران

نویسنده: آرمیک نیکوقوسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 اشاره یکی از رسالت‌های مهم فصلنامۀ پیمان معرفی چهره‌های ادبی، علمی، هنری و فنی ارمنیان ایران و بیان تأثیرگذاری...

واژه های ایرانی میانه غربی در کلیسای ارمنی

نویسنده: آنوشیک ملکی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 ارمنستان نخستین کشور و ارمنیان نخستین ملتی هستند که دین مسیح را رسماً پذیرفته  اند. مسیح ‏به ‏شاگردانش فرمود:‏‎ ‎‏«پس...