هرایر خالاتیان؛روزنامه نگار،مترجم و محقق

نویسنده: ژیلبرت مشکنبریانس در جامعۀ انسانی برخی با افکار خود و گروهی با اعمالشان تأثیری ژرف بر جای می گذارند. از این رو، نام و یاد شان به نیکی یاد می شود. هرایر خالاتیان را باید در زمرۀ این دسته از انسان ها بدانیم. شمارۀ حاضر از فصلنامۀ پیمان نگاهی دارد به نقش ارمنیان...

زندگینامه دکتر لئون داویدیان

تدوین شمارۀ تابستانی فصلنامه به پایان رسیده و نشریه آمادۀ چاپ بود که خبر سانحۀ هوایی و در گذشت جان گداز و ناگهانی دکتر لئون داویدیان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامۀ پیمان، هیئت تحریریه و همگان را در بهت و حیرت فرو برد. دکتر داویدیان، علاوه بر مسئولیت های فرهنگی،...

مسجد کبود ایروان

نویسنده: دکتر آرمن حق نظریان شهر ایروان(یرِوان)، پایتخت ارمنستان، در 1340م، در زمان اوزون حسن آق قویونلو شکل گرفت. این شهر با جمعیتی حدود 1,200,000 نفر دارای هسته ای کهن است که پس از قرن شانزدهم میلادی به منزلۀ مرکز منطقه تعیین شد. از بناهای تاریخی معدود این شهر به...

بزرگداشت دکتر آرمن حق نظریان

نویسنده: کارینه داوتیان به یاد و خاطرۀ مردی که زندگی اش را صرف حقیقت جویی و زنده نگاه داشتن فرهنگ و تاریخ ملتی کرد که آثار آن همانند صاحبانش در معرض نژادکشی قرار گرفته است. دکتر آرمن حق نظریان، معمار و باستان شناس، در فوریۀ 2009م، پس از آنکه چندی در بستر بیماری گرفتار...

به یاد دکتر آرمن حق نظریان

نویسنده: شاهن هوسپیان در این مقاله کوشیده ایم تا گوشه ای از فعالیت های شخصیتی را که برای مقابله با انهدام میراث فرهنگی نیاکانش تمامی عمر و امکانات مالی خود را صرف کرد نشان دهیم، شخصیتی که می توانست با داشتن چنین تحصیلات عالی و تجربۀ شغلی ای نه تنها زندگی ای مرفه داشته...

کتاب شناسی آثار دکتر عنایت الله رضا

نویسنده: شیوا جعفری | کتاب  . تألیـف | مارکسیسم و ماجرای بیگانگی انسان، تهران: بی تا، بی نا. کمونیسم اروپایی، تهران: بی تا، بی نا. کمونیسم و دموکراسی، تهران، 1353ش. آب و فن آوری آبیاری در ایران باستان، تهران، 1355ش. آذربایجان و اران (آلبانیای قفقاز)، تهران، 1360ش....