خاطرات


 

یادم می آید …

نویسنده: حسن فارسی چند روزی پیش دوست گرامی‌ام، زاون قوکاسیان، به ‌من، که چند ماهی است خارج از ایرانم، زنگی زد و خواست تا به‌دلیل سال‌ها دوستی با واروژ و همکاری با او در کارهایش مطلبی در همین زمینه‌ها بنویسم. حقیقتش برایم کار دشواری آمد، اما به‌ هر حال احساس وظیفه مرا...

واروژانه

نویسنده: امرالله احمد جو ـ خدا نخواسته اگر واروژ کریم مسیحی را نداشتیم یک فیلم ساز خوب کم داشتیم اما اگر تو را خدا خواسته نداشتیم، چه غم داشتیم؟ خیلی هم بهتر بود. نه فقط برای من، برای عالم و آدم بهتر بود! ـ بی جا کردی! ـ چرا؟ ـ برای اینکه زیرا! ـ مثل همین جوابت خودت...