نویسنده: آرپی مانوکیان اشاره ‏ نوشتار حاضرپژوهشی در باب تاریخ شکل‌گیری و حیات هفته‌نامۀ مهم و تأثیرگذار ارمنی  زبان آراوُد[1] است که دردوران ‏مشروطه  خواهی در تبریز به چاپ می‌رسید. این نشریه نماد مبارزات معنوی ارمنیان تبریز در جهت تحقق آرمان  ‌های ‏مشروطیت بود. ‏...