پانزده سال پیمان


 

نهالی که تناور شد

نویسنده: ادوارد هاروتونیان روزی دوست گرامی ام، مهندس آلبرت عجمیان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامۀ ارمنی زبان آلیك، كه در پروژه های عمرانی همكاری می کردیم، گفت که قرار است فصلنامه ای به زبان فارسی منتشر شود كه زمینۀ فعالیتش شناساندن فرهنگ ارمنیان و ایرانیان ارمنی به...

پیمان،پلی بر فراز اشتراکات دو فرهنگ

نویسنده: آرپی مانوکیان بهار 1375 خورشیدی سرآغاز حیات فصلنامۀ پیمان بود، سرآغازی که اهداف و آرمان های فراوانی را در جهت تعالی فرهنگ و اندیشه با خود به همراه داشت و رسالتی سنگین ولی با ارزش را بنیان می نهاد که عناوین اصلی آن ارائه و شناساندن نمادهای مشترک در عرصۀ فرهنگ...

پیام های همراهان و دوستان پیمان

آنچه مراسم بزرگداشت پانزده سال فعالیت فصلنامه را برای دست اندركاران پیمان، به جشنی فراموش ناشدنی تبدیل كرد، حضور خوانندگان قدرشناس آن در این مراسـم و پیام ها و یاداشت هـای همراهـان  فرهیخته و اندیشمندی بود كه احساس و برداشت خود را از ماهیئت فصلنامه به گنجینۀ مکتوبات...

پیمان پانزده ساله شد

نویسنده: کارینه داویدیان اگر صفحات تاریخ مطبوعات ایران را ورق زنیم و به پانزده سال پیش نگاهی بیفکنیم، در میان مطبوعات ایران به فصلنامه ای بر می خوریم به نام پیمان که پیمانی است بسته شده از سوی جامعۀ ارمنیان ایران یا جامعۀ ایرانیان ارمنی برای معرفی خود به برادران...