پانزده سال پیمان


 

نهالی که تناور شد

نویسنده: ادوارد هاروتونیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 58 روزی دوست گرامی ام، مهندس آلبرت عجمیان، صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامۀ ارمنی زبان آلیك، كه در پروژه های عمرانی همكاری می کردیم، گفت که قرار است فصلنامه ای به زبان فارسی منتشر شود كه زمینۀ فعالیتش شناساندن...

پیمان،پلی بر فراز اشتراکات دو فرهنگ

نویسنده: آرپی مانوکیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 58 بهار 1375 خورشیدی سرآغاز حیات فصلنامۀ پیمان بود، سرآغازی که اهداف و آرمان های فراوانی را در جهت تعالی فرهنگ و اندیشه با خود به همراه داشت و رسالتی سنگین ولی با ارزش را بنیان می نهاد که عناوین اصلی آن ارائه و...

پیام های همراهان و دوستان پیمان

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 58 آنچه مراسم بزرگداشت پانزده سال فعالیت فصلنامه را برای دست اندركاران پیمان، به جشنی فراموش ناشدنی تبدیل كرد، حضور خوانندگان قدرشناس آن در این مراسـم و پیام ها و یاداشت هـای همراهـان  فرهیخته و اندیشمندی بود كه احساس و برداشت خود را از...

پیمان پانزده ساله شد

نویسنده: کارینه داویدیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 58 اگر صفحات تاریخ مطبوعات ایران را ورق زنیم و به پانزده سال پیش نگاهی بیفکنیم، در میان مطبوعات ایران به فصلنامه ای بر می خوریم به نام پیمان که پیمانی است بسته شده از سوی جامعۀ ارمنیان ایران یا جامعۀ ایرانیان ارمنی...