نویسنده: مانوئل ماروتیان / ترجمۀ ادوارد هاروطونیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 81 در اواخر 1921م، در تبریز، به فکر افتادیم که یک گروه نمایـش تشکیل دهیم و با اجرای نمایش هایی از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر سفر کنیم تا به اروپا برسیم و ادامۀ تحصیل دهیم. اما...