نویسنده: آرمینه آراکلیان


فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59

جاثلیق اعظم گارگین دوم،
پیشوای دینی ارمنیان جهان،
اجمیادزین،ارمنستان
پیشوای معظم

امروز، 24 آوریل 2012 م، مصادف است با نود و هفتمین سالگرد واقعۀ دستگیری و تبعید اندیشمندان و فرهیختگان ارمنی استانبول که فاجعۀ نژادکشی ارمنیان را به دنبال داشته است.

با ارسال این یادداشت به خلیفه گری اجمیادزین، نمایندۀ ارمنیان جهان، ضمن ادای احترام به یاد کشته شدگان مظلوم نژاد کشی ارمنیان، انزجار خود را از انهدام میراث فرهنگی و اجتماعی ارمنیان ساکن در ارمنستان عثمانی و محو آثار تاریخی و باستانی آنان ابراز می داریم. این یادداشت حامل پیام آمادگی این کمیته در دفاع از داد خواهی وحق طلبی بازماندگان حقیقی و حقوقی نژاد کشی ارمنیان است که در اقصا نقاط دنیا پراکنده شده اند.

انکار 97 سالۀ نژاد کشی ارمنیان نه فقط سیاست دولت مرکزی ترکیه بلکه مروج یک نظریۀ خاص اجتماعی نیز بوده است. ما بدین  وسیله اعلام می کنیم که انکار جنایات بشری ای چون نژاد کشی سبب پایمال شدن حقوق انسان ها و منشأ بروز دشمنی و نفرت بین ارکان جوامع است.

پس از هتک حرمت به مقام و حمله به شخص شما هنگام سفر به ترکیه و بازدید از خلیفه گری قسطنطنیه، در 2006م، شما طی مصاحبۀ مطبوعاتی خود اعلام داشتید که نژادکشی ارمنیان قابل بحث و نیازمند بررسی نیست بلکه آن یک واقعیت تلخ تاریخی بوده و باید مورد تایید دولت ترکیه قرار گیرد. کلام شما قابل تعقیب و ناقض مادۀ 301 قانون اساسی ترکیه، که فاقد هر گونه وجهۀ قانونی است، شناخته شد.

این یادداشت حامل اعتقاد این مدافعان حقوق بشر در همدلی با اظهارات شما و ترسیم کنندۀ موضع این کمیته در قبال حکم دستگاه قضایی ترکیه و جنبه فتنه انگیزو ضد حقوق بشری آن است.

سال گذشته، در 24 آوریل2011م، هم زمان با برگزاری مراسم یاد بود نود وششمین سالگرد دستگیری اندیشمندان ارمنی در استانبول، سواک شاهین بالیکچی، سرباز ارمنی تبار، هنگام انجام وظیفه در ارتش ترکیه، در شهر باتمان، به قتل رسید. مقامات آن واقعه را تصادفی خواندند در حالی که تحقیقات و بررسی های بعدی حکایت از قتل از پیش برنامه ریزی شده می کرد. قتل سواک شاهین بالیکچی نتیجۀ انکار 97 سالۀ نژادکشی و تداوم آن و دال بر نبود امنیت برای شهروندان ارمنی تبار ترکیه است.

در این نود و هفتمین سالگرد واقعه نژادکشی، که پس از دستگیری های استانبول در 24 آوریل 1915 م منجر به کشتار ارمنیان، یونانیان و آسوریان آناتولی شد، این نامه را انشاء و مستقیماً به آن خلیفه گری و محضر همۀ بازماندگان نژادکشی ارمنیان ارسال می داریم.

ما بار دیگر اعلام می کنیم که استقرارحکومت حق و برقراری عدالت فقط پس از پذیرش نژاد کشی از جانب دولت ترکیه و باز پس دادن اموال و حقوق غارت شده، در ایام نژادکشی، ممکن خواهد بود.

خدمتگزار شما،
سازمان حمایت از حقوق بشر، شعبۀ استانبول
کمیتۀ ضد تبعیض نژادی ترکیه

جاثلیق اعظم آرام اول،
پیشوای دینی ارمنیان،
حوزۀکیلیکیه،
آنتیلیاس ، لبنان
پیشوای معظم

امروز، 24 آوریل 2012 م، مصادف است با نود و هفتمین سالگرد واقعۀ دستگیری و تبعید اندیشمندان و فرهیختگان ارمنی شهر استانبول که فاجعۀ نژادکشی ارمنیان را به دنبال داشته است.

خلیفه گری کیلیکیه، که نه تنها قرن ها یکی از مراکز معنوی ارمنیان در ارمنستان غربی بلکه نماد هویت فرهنگی و اجتماعی ارمنیان بوده است، به دنبال دستگیری های استانبول در 24 آوریل 1915م و در ادامۀ نخستین نژادکشی قرن مجبور به ترک دیار باستانی خود و انتقال به آنتیلیاس لبنان شد. در مقام مدافعان حقوق بشر، در ترکیه، خود را مقید و متعهد می دانیم که با انشای این نامه مراتب اعتقاد و تأکید خود را در مورد تعلق خاک کیلیکیه ترکیه به آن خلیفه گری اعلام کنیم.

با ارسال این یادداشت، ضمن ادای احترام به یاد کشته شدگان مظلوم نژاد کشی ارمنیان ، انزجار خود را از انهدام میراث فرهنگی و اجتماعی ارمنیان ساکن در ارمنستان عثمانی و محو آثار تاریخی و باستانی آنان ابراز می داریم. این یادداشت حامل پیام آمادگی این کمیته در دفاع از داد خواهی وحق طلبی بازماندگان حقیقی و حقوقی نژادکشی ارمنیان است که در اقصا نقاط دنیا پراکنده شده اند.

پیشوای معظم، طی نامۀ مورخ 31 اوت 2011م خود، خطاب به نخست وزیر ترکیه، تقاضای بازنگری قوانین مالکیت اموال جوامع غیر مسلمان ترکیه، در لوای تغییرات قانون اساسی، را خواستار بوده اید. در آن نامه نوشتید که ارمنیان مالکان قانونی کلیساهای بی شمار، بیمارستان ها، یتیم خانه ها، پرورشگاه ها، گورستان ها و سایر مکان های مقدسی بوده اند که در سال های نژادکشی به دست دولت وقت ترکیه تصاحب شده اند و تنها مالک برحق مشاغل، دارایی ها و مستغلات اجداد خود، که قربانی برنامۀ از پیش تدوین شدۀ نژاد کشی شدند، به حساب می آیند.

در آن نامه، صریحاً اعلام کرده بودید که ارمنیان هیچ گاه از خواستۀ بر حق خود نخواهند گذشت و ادعای نخست وزیر، در خصوص رعایت حقوق جوامع، زمانی به اثبات خواهد رسید که آن دولت رسماً بر وقوع نژادکشی ارمنیان صحه گذارد.

با ارسال این نامه مایل هستیم حمایت کامل خود را از این خواستۀ بر حق آن مقام و ارمنیان جهان، که مبتنی بر حقوق اولیۀ انسان هاست، که همانا خواستۀ ما نیز است، اعلام کنیم.

سال گذشته، در 24 آوریل2011م، هم زمان با برگزاری مراسم یاد بود نود وششمین سالگرد دستگیری اندیشمندان ارمنی در استانبول، سواک شاهین بالیکچی، سرباز ارمنی تبار، هنگام انجام وظیفه در ارتش ترکیه، در شهر باتمان، به قتل رسید. مقامات آن واقعه را تصادفی خواندند در حالی که تحقیقات و بررسی های بعدی حکایت از قتل از پیش برنامه ریزی شده می کرد. قتل سواک شاهین بالیکچی نتیجۀ انکار 97 سالۀ نژادکشی و تداوم آن و دال بر نبود امنیت برای شهروندان ارمنی تبار ترکیه است.

در این نود و هفتمین سالگرد واقعه نژادکشی، که پس از دستگیری های استانبول در 24 آوریل 1915 م منجر به کشتار ارمنیان، یونانیان و آسوریان آناتولی شد، این نامه را انشاء و مستقیماً به آن خلیفه گری و محضر همۀ بازماندگان نژادکشی ارمنیان ارسال می داریم.

ما بار دیگر اعلام می کنیم که استقرارحکومت حق و برقراری عدالت فقط پس از پذیرش نژاد کشی از جانب دولت ترکیه و باز پس دادن اموال و حقوق غارت شده، در ایام نژادکشی، ممکن خواهد بود.

خدمتگزار شما،
سازمان حمایت از حقوق بشر، شعبۀ استانبول
کمیتۀ ضد تبعیض نژادی ترکیه

پی نوشت:

1ـ آسبارز  Asbarez.com  (25 آوریل 2012م).

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59
سال شانزدهم | بهار 1391 | 212 صفحه
در این شماره می خوانید:

برای آنهایی که باور ندارند و آنهایی که تحریف تاریخ را به پاکی وجدان ترجیح می دهند

نویسنده: آرمینه آراکلیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 یادداشت مترجم وجدان افسران، مبلغان مذهبی، دیپلمات های خارجی و مسافرانی كه در طول سال های جنگ جهانی اول در...

نژادکشی ارمنیان و سیاست های پان ترکیستی

نویسنده: دکتر کارن خانلری فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 حسین کاظم زاده، فرزند حاج میرزا کاظم طبیب تبریزی، در20 دی 1262ش در تبریز چشم به جهان گشود. وی از نویسندگان بنام...

آرایش احزاب و رقابت های سیاسی در آستانه پنجمین انتخابات مجلس ملی ارمنستان

نویسنده: تورج خسروی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 در 16 اردیبهشت ماه سال جاری، یک روز پیش از انتخابات مجلس ارمنستان، نشستی تخصصی با عنوان «آرایش احزاب و رقابت های سیاسی...

بزرگداشت روبن گریگوریان

نویسنده: ایساک یونانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 مراسم بزرگداشت روبن گریگوریان، آهنگ ساز، رهبر ارکستر و نوازندۀ ویلن، در 30 فروردین 1391ش، با همت و تلاش مؤسسۀ...

روبن گریگوریان آهنگ ساز،رهبر ارکستر و نوازنده ویلن

نویسنده: ایساک یونانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 «آهنگ سازی مانند نویسندگی و شاعری  است.آموختنی نیست. حسی خدادادی می خواهد. تأثیر البته همیشه هست اما فقط کار هر...

گفت و گو با راگیپ زاراکولو،اندیشمند ترک

نویسنده: گریگور قضاریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 راگیپ زاراکولو: « به باور من راه حل واقعی را در درون ترکیه باید جست، باید افکار عمومی را در ترکیه آماده کرد»....

آشنایی با زهره باوندی مترجم کتاب آروسیاک،بازمانده خوی

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 زهره باوندی، مترجم خویی  تبار كتاب آروسیاك، بازماندۀ خوی، در 1340ش درتبریز متولد شد. وی در یک سالگی به همراه خانواده اش به انگلستان رفت و...

یادداشتی درباره کتاب بازمانده و نویسنده آن

نویسنده: آرا اوانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 اشاره کتاب آروسیاک، بازماندۀ خوی، با عنوان بازمانده، نخستین بار در 2002م در لوس آنجلس به زبان انگلیسی منتشر شد. سپس،...

پدرم فقط یک بار تعریف کرد…

نویسنده: آناهیت وارتانیان (فرهادیان) / ترجمه: آرا اوانسیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 باز هم ماه آوریل... به خاطر آوردن چهرۀ پدر مرحومم، که در روزهای آوریل هر سال با...

گزارش مستند از وقایع خوجالو و ماراغا

نویسنده: تاتول هاکوپیان / ترجمه: رافی آراکلیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 تحریف تاریخ به دست جمهوری آذربایحان به تقلید از ترکیه، برادر بزرگ ترخود برخی از کشورها و...

بوقوس آراپیان پدر و پایه گذار مطبوعات چاپی عثمانی

نویسنده: آناآلکسانیان و آرِویک آودیسیان / ترجمه: هاسمیک خاچاطوریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 بوقوس آراپیان (هُوهانیسیان، آراپ اوقلو) متولد 1742م در روستای...

پایه گذاری تئاتر ارمنی زبان و ترک زبان در امپراتوری عثمانی

نویسنده: آناآلکسانیان / ترجمه: هاسمیک خاچاطوریان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 بنابر شواهد انکارناپذیر تاریخی شروع و مبدأ تئاتر ترکیه و پنجاه سال نخست به وجود آمدن آن...

بررسی کتاب های درسی جمهوری آذربایجان

نویسنده: دکتر حسین احمدی فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 اشاره: دكتر حسین احمدی، استاد دانشگاه، با 21 سال سابقۀ تدریس در رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات...

نقش سازندگان افکار عمومی در انکار نژادکشی ارمنیان

نویسنده: آرِویک آودیسیان / ترجمه: آرمنوش آراکلیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 برای آشنایی با نقش و شیوۀ کار نوین سازندگان افکار عمومی[3]در نفی نژادکشی ارمنیان ابتدا...

بازنگری موضوع تصاحب دارایی های ارمنیان از سوی ترکیه

نویسنده: رافی پطروسیان / ترجمه: شاهن هوسپیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 چنانچه فردی فرد دیگری را به قتل رساند، سپس اموال و دارایی های مقتول را تصاحب کند و با اموالی...

مبنای حقوقی جبران خسارت دارایی های مصادره و نابود شده کلیساها و دیرهای ارمنستان غربی

نویسنده: آودیس هاروطونیان / ترجمه: شاهن هوسپیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 59 اشاره دكتر آودیس هاروطونیان در 1962م در ایروان، پایتخت ارمنستان، چشم به جهان گشود. تحصیلات...