مروری بربیست سال


 

بیست سالی که گذشت

نویسنده:  آرپی مانوکیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 بهار 1375خ سرآغاز حیات فصلنامۀ پیمان بود، سرآغازی که اهداف و آرمان های فراوانی را در جهت تعالی فرهنگ و اندیشه با خود به همراه ‏داشت و رسالت‎ ‎سنگین و ارزشمندی را بنا می نهاد که مؤلفه های اصلی آن ارائه و شناساندن...

پیام های دریافت شده از خوانندگان و همراهان،به مناسبت بیستمین سال انتشار فصلنامه پیمان

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 پیام  های دریافت شده از خوانندگان و همراهان، بـه مناسبت بیـستمـین ‏سال انتشار فصلنامۀپیمان هرگاه که اندیشه  ای  به قالب کلام در می آید و کلام لباس نوشتار ‏به تن می کند بی شک صاحب سخن را مخاطبی در نظر است و ‏هرگاه که مخاطب پیام نوشته را...

راه دشواری که پیمان پیمود

نویسنده: دکتر قوام الدین رضوی زاده فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 77 پیمان، چه نام زیبا و پر معنایی! چه واژۀ کهن و ژرفی! واژه  ای که در هر دو زبان ارمنی و فارسی از گذشته ای دور ‏خبر می دهد و به راستی که پدیدآورندگان پیمان در بیست سال پیش با آگاهی و بینشی ژرف این نام را...