سال بیست و چهارم | بهار و تابستان 1399 | 176 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- نگاهی به تاریخ

 • ارمنیان کریمه | شاهن هوسپیان
 • وضعیت اداری – حقوقی مرزبانی ارمنستان بین سال های 428-630 میلادی | هنریک خاچاطوریان / ترجمه:آنوشیک ملکی 

  2- مقاله ها

   • سعدی از نگاه زیباشناسانه شاعر ارمنی نقدی برآخرین بهار سعدی | دکتر محمد ملک محمدی
   • وُرتان کارمیر،رنگ سلطنتی ارمنستان | رافی آراکلیانس
   • هوهانس ایماستاسر،بنیان گذار نظام جدید گاه شماری ارمنیان | آشوت آبراهامیان / ترجمه:دِرِن سارکسیان

  3- گفت و گو

   • گفت و گو با روبر کوپتاش،مدیر اجرایی انتشارات آراس – برنده جایزه یهترین ناشر سال در استانبول | گریگور قضاریان

   • 4-چهره های هنری

   • لئون شانت،مرد قلم،سیاست و فرهنگ | ادوارد هاروطونیانس
   • بانوی قلعه تسخیر شده 
   • شبگرد

    5-ادبیات

   • اندوه گندک زاران در ماه بی مرگی | دکتر قوام الدین رضوی زاده
   • دو داستان از آرتاک وارتانیان | ترجمه: گارون سارکسیان
   • واپسین بهار شامام
   • کلوچه