سال ششم | تابستان 1381 | 144 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- گزیده رویدادها

2- هنر

3- معرفی و نقد کتاب


4- چهره ها


5- مقاله ها


6- ادبیات

  • بستنی | سورن آساطوریان/ ترجمه: واراند

سخنی با خواننده

در این شماره بر آن شدیم تا سطور سخنی با خواننده را به معرفی مختصر مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور اختصاص دهیم. مؤسسه هور در طول قریب با 5 سالی که از عمر فصلنامۀ فرهنگی پیمان می گذرد حامی معنوی، جایگاه استقرار و محل اداری هیأت تحریریه نشریه بوده و نیمی از این مدت یعنی از حدود سه سال قبل مسئولیت سرپرستی و مدیریت فصلنامه را عهده دار می باشد.

مؤسسه هور در آستانۀ بیستمین سالگرد تأسیس خود قرار دارد و تاکنون در حد توان محدودش خدمات تحقیقاتی، انتشاراتی و اجتماعی ارزنده ای را در راستای اهداف مؤسسه که همانا ایجاد بستر خودشناسی، تفاهم، همبستگی و همفکری بیشتر میان جوامع ایرانی به طور اعم و ایرانیان ارمنی به طور اخص می باشد ارائه نموده است.

خصوصیات فرهنگی، خط و زبان، سابقۀ حضور گستردۀ ایران، تعلقات مذهبی و تمدّنی ایرانیان ارمنی و مصائبی که ارمنیان در طول تاریخ سرخشان متحمل شده اند از موضوعات مبسوطی هستندن که نزد عامۀ مردم ایران زمین حتی متأسفانه نزد بسیاری از متفکران بعضاً ناشناخته و یا به گونه ای بسیار سطحی، ناقص و ابهام آمیز و در مواردی دور از واقع مورد شناسایی قرار گرفته اند. ما بر این باور هستیم که شناخت درست، پیش در آمد درک صحیح و اولین اصل و عامل تحکیم ارتباط و همکاری مثمر و مستمر می باشد. هر چند که ایرانیان ارمنی همواره و در کلیه عرصه ها، در کنار و دوشادوش اقشار یکپارچه ملت ایران خواه در مسیر سازندگی و خواه در مسیر مبارزاتی به ویژه در راه استقلال و آزادی برای حفظ و تمامیت ارضی کشور از هیچ کوششی تا نثار جان مضایقه نکرده اند لیکن با این وجود معتقدیم که تنها با شناخت همه جانبه و تعامل نظری می توان به حد قابل قبولی از پتانسیل عظیم همفکری و همکاری در سطوح و زمینه های مختلف در راه رفاه و سازندگی و نیل به ارزش ها و مواهب انسانی با وجود تمام پیچیدگی ها و تنگنا های موجود بر سر راه روابط شایسته انسان ها در این سدۀ نوین دست یافت.

مؤسسه هور همواره کوشیده است تا بر طیف وسیع اشتراکات موجود میان ایرانیان ارمنی به عنوان جزئی از ملت بزرگ ایران و اکثریت مسلمان و اقلیت غیر مسلمان کشور تأکید کرده و بر همفکری و همکاری داخلی به عنوان رکن مهم استقلال و پیشرفت ایران عزیز پای فشارد و این اهداف والا را از طریق جلب حمایت و مساعدت بزرگواران عرصه های فرهنگی و اجتماعی کشور و در حد توان اندک خود ذرّه ای به موفقیت عملی نزدیکتر نماید.

ما از طریق فعالیت های تحقیقاتی، انتشاراتی و اجتماعی خود به جد کوشیده ایم تا منافع ایران را از جمیع جهات مورد ارزیابی و مد نظر و تأکید قرار دهیم چرا که باز معتقدیم این منافع در توازی و متضمن منافع، خواسته ها و اهداف کلیه ملل و اقوامی هستند که در داخل مرز های این سرزمین و یا حتی در همسایگی این مرز و بوم چیزی جز امنیت، صلح، رفاه و انسان وار زیستن نمی خواهند.

با ارئه مختصری از اهداف و حیطۀ عمل مؤسسه هور که در برگیرندۀ مقاصد انتشار فصلنامه پیمان نیز می باشد جهت آشنایی بیشتر ضمن دعوت به بازدید از سایت اینترنتی مؤسسه به آدرس www.arir.org همکاری شما خوانندۀ محترم را فرا می خوانیم که می تواند از یک اعلام نظر و نقد محتویات نشریه تا ارسال مقاله و یا رساله تحقیقاتی جهت چاپ و نیز سایر زمینه های همکاری فرهنگی مرتبط با اهداف و برنامه های مؤسسه هور گسترده و فراگیر باشد.