سال پنجم و ششم | زمستان و بهار 1381 و 1380 | 144 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- نگاهی به تاریخ


2- چهره ها


3- مقاله ها


4- ادبیات

سرمقاله

بنام خدا

اساس  گفتگوی  تمدن‌ها در بررسی  مشترکات  آنها و در زمینه سازی  برای  پذیرش  تفاوت‌ها در فضایی  عاری  از سوء تفاهمات  نهفته  است .

اگر بر این باور باشیم که  تفاوت  تمدن‌ها نه  تنها نشانگر برتری  نسبی آنها نیست، بلکه  عامل  اعتلای  روح  جامعۀ بشری  و ضامن  بهبود شعور اجتماعی، آنگاه  بر آن  خواهیم  شد که  هر کدام  در مقام  خود با شناخت  و درک  هرچه  بیشتر دیگر تمدن‌ها، بسهم  خود زمینه ساز تفاهم  بین  ملت‌ها باشیم .

ماهیت  و خط مشی  فصلنامۀ  پیمان  گویای  اراده  و تلاش  بانیان  آن  در تقویت  تفاهم  بین ایرانیان ارمنی و سایر ایرانیان به طور عام، با کوشش  در بررسی  مشترکات  آنها، آماده سازی  بستر بازتاب  آن  و بهره برداری  از آن  در ایجاد فضایی  سالم تر و همگن تر از همیشه  می باشد.

هرکس  که  با پیمان  آشنا بوده، و بیش  از آنها خود ما، می داند و می دانیم  که  نیروی  ما بسیار کمتر از آنست  که  ادعای  انجام  حرکتی  کارساز در بهبود روند گفتگوی  تمدن‌ها بطور اعم  را داشته  باشیم، ولی  پاسداری  از همزیستی  تمدن  اقوامی که  ریشه  در یک  سرزمین  دارند، سال‌ها در کنار هم  زیسته اند و از خصوصیات  روحی  یکدیگر باخبرند، کاری نیست  ناممکن .

آرش  کمانگیر اسطورۀ ایران  باستان  نیروی  بازوان  و جانش  را به  زه  کمان  سپرد و حق  مرز و بومش  را از دشمنان  وطن  بازپس  گرفت.  هایک  ناهاپت  از سیرۀ  همان  آرش، سرحد زادگاه  ارمنیان  را در قلب  قلمرو قوم  آشور به  بزرگی  روحش ترسیم  نمود.

شباهت  شخصیت  افسانه ای  آرش  و هایک، نزدیکی  روحیات  وطن پرستانۀ  آندو اسطوره  و شباهت  کامل  حماسۀ مرزگشایی  آنها، یکی  در برابر تورانیان  و آن  دیگر در برابر آشوریان ، همه  و همه  حکایت از نزدیکی  دو قوم  و وفور مشترکات  فیمابین  دارد.

برآنیم  که  آرش‌ها را به  ارمنیان  بشناسانیم  و پیام  هایک ها را به  ادبیات  فارسی  راه  دهیم.  در این  راه  دست  نیاز به  سوی  شما خواننده  و یار عزیز و شما محقق  فرهیخته  دراز کرده ایم  که  یاور، مشوق  و همراه  ما باشید.

خانوادۀ پیمان  که  با جذب  نیروهای جوانتر و شادابتر امید به  نیل  به  مقصود بسته  است ، در این  کوتاه  سخن  با معرفی خود و بازگویی  اهداف  خود بر آن  شده  است  که  همراهی  شما محقق  اندیشمند را جلب  نماید تا با ارائۀ مقالات و اندیشه های  رنگین  شما در قالب  سیاه  و سپید فصلنامه، گام‌هایی  هرچه  استوارتر در گسترش  دوستی‌ها بردارد.