شخصیت های مجلس


 

نمایندگان منتخب ارمنیان در قاب تاریخ شفاهی مجلس شورای اسلامی

نویسنده: آرپی مانوکیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 54 با در نظر گرفتن اهمیت تاریخ شفاهی و به منظور بیان بخشی از وقایع و رخدادهای ادوار گوناگون مجلس شورای اسلامی اقدام به ثبت و ارائۀ گوشه هایی از سرگذشت نمایندگان ارمنی و بازگویی پاره ای از وقایع دوران نمایندگی آنها...

گزیده ای از نطق های نمایندگان منتخب ارمنیان در مجلس شورای اسلامی

نویسنده: آرپی مانوکیان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 54 متن حاضر دربرگیرندۀ گزیده ای از نطق های نمایندگان منتخب ارمنیان در مجلس شورای اسلامی است. از آنجایی که نطق های مذکور جزوی از مشروح مذاکرات مجلس به حساب می آید، این بخش از مجموعۀ مشروح مذاکرات، که در اصل مجموعه ای از...

خالاتیان،سوسیالیستی معتقد

نویسنده: دکتر کارن خانلری فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 54 از آنجایی که گرایش های سوسیالیستی یکی از ابعاد مهم ساختار فکری و عقیدتی خالاتیان را تشکیل می داد بررسی این بخش از بنیان عقیدتی وی، به منزلۀ یکی از چهره های برجستۀ ارمنی ، در دورۀ معاصر، با توجه به حضور و نقش او...

مهندس گئورک وارطان

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 54 نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1383 خ تاکنون) مهندس گئورك وارطان، نمایندۀ ارمنیان تهران و شمال کشور در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، در 2 فروردین 1348خ، در تهران، متولد شد....

ژرژیک آبرامیان

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 54 نمایندۀ مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب در دورۀ ششم مجلس شواری اسلامی(7خرداد 1379ـ 6 خرداد 1383 خ) ژرژیك آبرامیان، نمایندۀ ارمنیان اصفهان و جنوب کشور در ششمین دورۀ مجلس شورای اسلامی، نامی آشنا برای كلیۀ ایرانیان ارمنی است. وی در 1952م/1331خ،...

دکتر لئون داویدیان

نویسنده: گئورک وارطان فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 54 دکتر لئون داویدیان انسان والایی بود که بر خلاف بسیاری خود به آنچه دیگران را پند می داد عمل می کرد. هیچ کس از نصیحت های دلسوزانۀ او دلگیر نمی شد زیرا همواره خود او اولین کسی بود که بدان ها عمل می کرد و مصداق بارز...

هرایر خالاتیان

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 54  نمایندۀ مسیحیان ارمنی تهران و شمال کشور در دورۀ اول مجلس شورای اسلامی(7 خرداد 1359 ـ 6خرداد 1363خ) هرایر خالاتیان در 1308خ، در کرمانشاه، متولد و از دوران نوجوانی وارد فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شد. شرکت و عضویت در محافل ادبی و...