ترجمه: ادوارد هاروطونیانس فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 80 زندگی  نامه مارتیروس ساریان، هنرمند برجستۀ ارمنی، استاد نگارگری گل  ها و رنـگ  ها و تصویر  گـر طبیعت سرزمین مـادری است، هنرمندی که هنر نقاشی ارمـنی را به سطح ‏جـهانی رسانده است. از او حـدود  سـه هزار اثر بـر جای...