فصلنامه فرهنگی پیمان

فصلنامه پیمان زیر نظر موسسۀ ترجمه و تحقیق هور و به کوشش و همت جمعی از پژوهشگران و فرهنگ دوستان ارمنی و همکاری بی‏دریغ محققان و نویسندگان فارسی زبان در موسسۀ هور منتشر می‏شود.

هدف از انتشار فصلنامه، معرفی مشترکات فرهنگی ایرانیان ارمنی و سایر ایرانیان به طور عام و شناساندن بزرگان دانش و فرهنگ و آثار آنان به ویژه در ارتباط با فرهنگ ایران زمین بطور اخص، ارائه جلوه‏ هایی از فرهنگ و عدالت خواهی تاریخی ارمنیان به پژوهشگران و خوانندگان خود بوده است.

فصلنامۀ پیمان از بهار سال 1375 به خانواده نشریات ایرانی پیوسته و با گسترش مستمر دایرۀ همراهان و بسط گسترۀ تحقیقات فرهنگی خود، هم اینک در قالب مرجعی پربار در دسترس دانش پژوهان و محققان فرهیخته قرارگرفته است.

فصلنامۀ پیمان طی شمارگان گذشته خود بر آن بوده است که پیام فرهنگ و ادب فارسی را به ادبیات ارمنی و سخن ادب ارمنی را به دریای فرهنگ فارسی زبان راه داده، بتواند قدمی هر چند کوچک در راه دوستی تمدن‏ها بر دارد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس وارطان وارتانیان
سردبیر: آرمینه آراکلیان
هیئت تحریریه: آرپی مانوکیان، روبرت بگلریان، ادوارد هاروطونیانس، دکتر کارن خانلری،شاهن هوسپیان، گریگور قضاریان، آرمیک نیکوقوسیان، دکتر قوام الدین رضوی زاده، دکتر ایوت تجریان
ویراستار: مریم فکوریان
طراحی جلد و صفحه آرایی: کارولین آرمن
مسئول دفتر فصلنامه: استینه جان درمیان
همکاران: رافی آراکلیانس، هامو واسیلیان
مسئول وبسایت فصلنامه: ژیلبرت آقاجانیان
رئیس روابط عمومی و مدیر پخش فصلنامه: نژده مارکاریان