تاریخ هنر


 

توروس روسلین و میراث هنری او

نویسنده: آرپی مانوکیان تقریباً تمامی اقوام و ملل، پس از ابداع الفبا، با بهره گیری از شیوه های مختلف به نگارگری نوشتارها پرداخته اند. البته این موضوع را نیز نمی توان از نظر دور داشت که در میان برخی از تمدن های مهم، نقاشی سبب ابداع الفبا شده. با این حال، در هر دو مورد...

میراث مینیاتور ارمنی

نویسنده: آرپی مانوکیان در طی سدۀ چهارم میلادی سرزمین ارمنستان شاهد رویدادها و حوادث متعددی بود که در نتیجۀ آن استقلال و ساختار حکومتی آن دچار مخاطره شد ‏و تنها راه عبور از این بحران اتفاقی بدیع و تأثیرگذار بود که امکان حفظ موجودیت ارضی، دینی و فرهنگی آن را فراهم آورد....