فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 72

سال نوزدهم | تایستان 1394 | 236 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها سرزمین آراتا در منابع سومری و آرارت در انجیل | شاهن هوسپیان ارمنیان در مصر | آیمن زهری / ترجمه مونا محمد و تورج خسروی...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 71

سال نوزدهم | بهار 1394 | 320 صفحه جهت مشاهده و ورق زدن صفحات روی تصویر زیر کلیک کنید. در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها ساکنان ارمنی امپراطوری عثمانی | آرپی مانوکیان نگاهی مختصر به تاریخچه نقشه های ارمنستان | روبن گالیچیان / ترجمه رافی...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 70

سال هجدهم | زمستان 1393 | 304 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها چگونگی سکونت ارمنیان در جلفای نو | آرپی مانوکیان سیصد و پنجاهمین سالگرد احداث کلیسای وانک اصفهان (دیر آمناپرکیچ مقدس)...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 69

سال هجدهم | پاییز1393 | 264 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها کلیسای سرکیس مقدس تهران و بناهای پیرامون آن تاریخچه و معماری کلیسای سرکیس مقدس تهران |  شاهن هوسپیان خلیفه گری ارمنیان تهران و...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 68

سال هجدهم | تابستان 1393 | 308 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها  مهاجران و ساکنان ارمنی کریمه | آرپی مانوکیان ارمنیان کسب و تداوم مبارزه برای بقا | آنوشیک ملکی ایزدی ها و ارمنیان | رافی...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 67

سال هجدهم | بهار 1393 | 240 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها آزادی،برابری و عدالت | دکتر کارن خانلری / ترجمه روبرت بگلریان سیری مختصر در تحولات عقیدتی و سیاسی امپراتوری عثمانی | رافی...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 66

سال هفدهم | زمستان 1392 | 296 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها کلیسای مریم مقدس تهران و مجتمع آموزشی - فرهنگی پیرامون آن تاریخچه و معماری کلیسای مریم مقدس تهران | شاهن هوسپیان موزه آرداک...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 65

سال هفدهم | پاییز 1392 | 222 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها انقلاب اجتماعی | دکتر کارن خانلری / ترجمه روبرت بگلریان نخست نامه نخستین کتاب درسی زبان فارسی برای نوآموزان دوره ابتدایی |...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 64

سال هفدهم | تابستان 1392 | 212 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها هنر ارمنیان و وزن یک اقلیت در میان یک ملت | ایساک یونانسیان برپایی نمایشگاه چهره های تاثیرگذار ارمنی در هنر ایران | ایساک...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 63

سال هفدهم | بهار 1392 | 224 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها اعلامیه مشترک جاثلیق کل ارمنیان و جاثلیق ارمنیان حوزه دینی کیلیکیه (سیلیسی) | ترجمه ادوارد هاروتونیان نژادکشی ارمنیان،واپسین...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 62

سال شانزدهم | زمستان 1391 | 272 صفحهجهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها ملت گرایی یا ملی گرایی؟ | دکتر کارن خانلری لورنس عربستان و ارمنیان | رافی آراکلیانس کوریون،نخستین تاریخ نگار ارمنی | کلارا...

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 61

سال شانزدهم | پاییز 1391 | 280 صفحه جهت مشاهده و ورق زدن صفحاتروی تصویر زیر کلیک کنید.در این شماره می خوانید: 1- مقاله ها ماتناداران و میراث خطی مورخان ارمنی | آرپی مانوکیان به مناسبت پانصدمین سال صنعت چاپ ارمنی تاریخچه صنعت چاپ ارمنیان | ترجمه...