سال شانزدهم | زمستان 1391 | 272 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- مقاله ها

2- چهره ها

3- نگاهی به تاریخ

سرمقــاله [1]

پرداختن به جوانب مختلف فرهنگی، تاریخی و اجتماعی ارمنیان به طور عام و ارمنیان ایران، به طور خاص، با نگاهی ویژه به مشترکات ایرانی ارمنی،رسالتی است که پیمان برای خود قائل بوده است.

اما واقعیت آن است که این «جوانب» متنوع و متعددند و آن «مشترکات» دارای گستره هایی وسیع در سطح و در عمق هستند، عواملی که در لایه های مختلف تاریخ به هم تنیده شده و در تأثیر و تأثر مداوم از تحرکات مختلف انسانی؛ قدرت های سیاسی محلی، منطقه ای و بین المللی؛ و تجربیات فرهنگی و اعتقادی گوناگون قرار داشته اند.

اینکه ایرانی، ارمنی و ایرانی ارمنی هویت خود را چگونه تعریف کرده و شناخته یا این هویت را نسبت به دیگری چه سان تشریح و مقید کرده اند، اینکه تجربه های تاریخی شخصیت های مختلف در تاریخ درونی و بیرونی چه نقشی ایفا کرده اند، اینکه در هنر، آموزش و پژوهش و حکومت چه آثاری برجای گذارده اند و در نهایت، اینکه از آن گنجینۀ فرهنگی برجای مانده چه برداشت هستی شناختی و انسان شناختی ای به دست آورده اند همه و همه بر نگاه ما بر یکدیگر و آن «جوانب» و این«مشترکات» تأثیرگذار است.

مجموعه مطالبی که در این شماره از پیمان به حضور شما همراهان گران قدر تقدیم شده گواهی است بر این چندگانگی، عمق و تنوعی که منشور تاریخ بر ما می تاباند.

این مجموعه شاید در بدو امر گلچین یا دستچینی از مقاله ها و وقایعی به نظر رسد که ایرانیان ارمنی یا ارمنیان به نوعی در پردازش و پرورش آنها عهده دار نقشی بوده اند اما در واقع هریک به خودی خود شاهد ارتباط عمیق فرهنگی و اجتماعی ارمنیان با سایر ملت ها، به خصوص، ایرانیان هستند.

این شماره از پیمان معرفی بخشی از این پیوستگی هاست در قالب مقالاتی چون مقالۀ تحلیلی و روشنگر «ملت گرایی یا ملی گرایی؟»، تاریخچۀ حضور فرهیختگان و هنرمندان ارمنی در پایه گذاری نهاد های آموزشی ای چون کودکستان ها و دانشکدۀ آرمنولوژی دانشگاه اصفهان، زندگی نامۀ شخصیت هایی چون کوریون، مورخ نامی و نیکول گالاندریان، موسیقی دان شهیر و نظری به تاریخ آخرین پادشاهی ارمنیان و مشروح دیدگاه مأموران سیاسی غرب در خصوص نژادکشی ارمنیان.

موضوعات این شماره برای تشریح عمق ریشه های فرهنگی ـ اجتماعی ارمنیان در منطقه، بررسی شواهد تعامل فرهنگی قوم ارمن با ملت ها و اقوام همسایه و بررسی تأثیرات مشخصه های فرهنگی هویت ارمنیان در روند تکامل جامعۀ خود و جوامع میزبان انتخاب شده اند.

هنگامی که صحبت از مشترکات به میان می آیـد از ارزش هـا و آفریده هایی سخن می گوییم که از بوتۀ آزمایش سربلند به درآمده اند و بر سندان تاریخ ضرب خورده و صیقل یافته اند و هنگامی که می خواهیم به بخش هایی از جامعۀ بشری اشاره کنیم که توان ارج نهادن به این مشترکات فرهنگی ـ اجتماعی انسانی را دارند، می توانیم انگشت اشاره را به سوی دو ملت ایرانی و ارمنی نشانی رویم، که خود آبدیدۀ کورۀ تاریخ و از کهن مردان تاریخ بشری اند.

پی نوشت:

1ـ سرمقالۀ این شماره توسط آقای روبرت بگلریان نگاشته شده است.