سال پانزدهم | پاییز 1390 | 144 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- مقاله ها

2- تاریخ هنر

سرمقاله

سال 1390 مصادف است با پانزدهمین سال انتشار فصلنامۀ پیمان. به همین مناسبت برآن شدیم تا شمارۀ آیندۀ فصلنامه را، که آخرین شماره در سال جارى است، به انعکاس موفقیت هاى به دست آمده و اهداف والاى در پیش رو اختصاص دهیم. متن پیام هاى فرهیختگانى که با استقبال از دستاوردهاى پیمان، طى پانزده سال گذشته، حمایت خود را از فعالیت هاى آتى آن اعلام کرده اند عامل مهمى بود که سبب شد تا هیئت تحریریه با انگیزه اى دوچندان خط مشى خود را دنبال کند و همچنان در خدمت فرهنگ دو قوم پارس و ارمن باشد.

لمس و شناخت واقعیت ها و ویژگى هاى موجود در هر لایه از روابط اجتماعى سبب آسایش خاطر و ضامن سادگى و سهولت درهمزیستى است. براین باوریم که ملت ها به رنگارنگى آحادشان زیبا و با یکدلى و هم سویى بنیادینشان پیروزند.

ایران در پهنۀ تاریخ سیاسى و اجتماعى جهان همواره به منزلۀ مأمن جوامع گوناگون و واژۀ ایرانى به مفهوم تشکلى از اقوام مختلف شناخته شده است.

جامعۀ ایرانیان ارمنى از بیش از چهارصد سال پیش تا کنون با تبعیت از قوانین مملکتى و با حفظ و نگهدارى از آداب، سنت ها، فرهنگ و باورهاى دینى اش و به کارگرفتن توان خود درخدمت به کل جامعۀ ایران، هم در مقیاس فردى و هم با بنیان گذارى نهاد هاى گوناگون فرهنگى و اجتماعى، منشأ اثر بوده است.

پیمان، که در راستاى انعکاس مشترکات فرهنگى و کنکاش در ویژگى هاى قومى پارسیان و ارمنیان ایرانى همواره معرف شخصیت ها و آثار فرهنگى بوده، در این شماره نیز با نگاهى به نهادهاى اجتماعى ایرانیان ارمنى کوشیده تا هم معرفشان باشد و به ثبت و ضبط تاریخ آنها بپردازد و هم با بررسى عملکردشان، صفحۀ دیگرى از شناسنامۀ جامعه ارمنیان ایران را به خوانندگان فارسى زبان عرضه کند.

روزنامۀ آلیک و باشگاه فرهنگى ورزشى آرارات دو بنیاد اساسى و نقش آفرین جامعۀ ارمنیان ایران هستند که خلاصۀ اهداف، خط مشى، عملکرد، ساختار سازمانى و موقعیت اجتماعى کنونى شان، به ترتیب، در این شماره و شمارۀ آینده مورد بررسى قرار گرفته اند.

معرفى نهادهاى اجتماعى ارمنیان ایران را با روزنامۀ ارمنى زبان آلیک شروع کرده ایم چرا که امسال مصادف است با هشتادمین سال انتشار روزنامۀ آلیک که با حرکتى مستمر، رو به جلو و نا میرا بیانگر نیروى بالقوه و بالفعل فرهنگى جوامع ارمنى است.