سال پانزدهم | بهار 1390 | 184 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- نگاهی به تاریخ

2- چهره ها

3- مقاله ها

4- معرفی کتاب

5- نقد کتاب

6- نگاهی به رسانه ها

سرمقاله

ده سال از آغاز قرن 21 می گذرد. این دوره نیز نه با آرامش که با تنش ها و تلاطمات گوناگون سیاسی همراه بود. متأسفانه در کنار همۀ تهدیدات، جنگ ها، شورش ها و غارتگری ها، خطر نژادکشی نیز هنوز برقرار و سایۀ شوم اش همچنان بر سر ملل و اقلیت ها سنگینی می کند.

در همۀ جنگ ها و فجایع انسان ساخته، همواره خطر خشونت عنان گسیخته و تفوق روان های بیمار در روند بالقوه خطرناک امور جنگی و درگیری ها وجود دارد. این خطر زمانی که پس زمینۀ نگاه منحرف ایدئولوژیک و آرمان شهرگونۀ عقده گشایانِ به اصطلاح “تاریخ شناس و تاریخ ساز” قرار می گیرد و نژادپرستی و شوونیسم با فرافکنی کاستی های اجتماعی، روانی و هویتی خود قوم ضعیف تر یا مظلوم تر را بلاگردان نقصان های خود می کند، جلوه ای شوم می یابد. در کنار این ویژگی ها مسائلی چون شرایط جهانی ـ از قبیل جنگ های جهانی یا فراگیر ـ و سازماندهی و بهره مندی ابزاری از گروه های اجتماعی و قومی به مهلکۀ مهیب ابلیس؛ نژادکشی، واقعیتی عملی می بخشد.

گام بعدی گرفتن چهره ای حق به جانب، تلاش برای مستحیل شدن در ساز و کارهای بین المللی و تملق قدرت ها برای پوشاندن چهرۀ غیر انسانی خود است و البته، اگر هم در طی زمان دست شان رو شود، مستظهر به قدرت، ثروت و ریا، سیاست انکار و حتی مقصر دانستن قربانی را راه کار اصلی رویارویی با “مسئله ای” قرار می دهند که از اساس برای پاک کردن “صورت مسئله ” همه کار کرده اند.

نژادکشی ارمنیان، که روز به روز شناخت بیشتری از آن حاصل می آید، در نگاه ترکیه فعلاً به جز قرار گرفتن در فرایند انکار واجد رویکرد دیگری نیست.

بازی های دوگانه اردوغان در روند امور منطقه، بازگشتی است به همان ترفندهای دیرین ترکتازان، که در این برهۀ زمانی چهره ایی تازه را برای برخی نمایش می دهد که البته این تصویر نزد ارمنیان تصویری آشناست و واقعیت و مجازش قابل تشخیص می باشد.

چنانکه برخی علمای حقوق بین الملل گفته اند بی تفاوتی نسبت به محکومیت نژاد کشی و اجرای عدالت، قربانی کردن مجدد قربانیان و منکوب ساختن انگیزه های دادخواهانۀ انسان است.

در این شمارۀ پیمان، همچون سنت هر ساله، به مجموعۀ جدیدی از اندیشه ها و مقالات در خصوص تاریخ و رویکردهای فاجعۀ نژادکشی ارمنیان بر خواهید خورد و در کنار نگاه تاریخی، دیدگاه حقوقی و نظرگاهی از روشنفکری ترک را نیز خواهید دید. امروزه نسل جدیدی از روشنفکران و اندیشمندان ترک پا به عرصۀ ظهور گذاشته اند که با به چالش گرفتن دیدگاه های رایج و با تکیه بر روابط، دانش ها و پژوهش های جدید به بازشناسی و تبارشناسی ریشه های هویتی و برخی هویت های جعل شده در تاریخ معاصر ترکیه پرداخته و بیش از پیش با پرسش از مبانی ملت سازی خود، نژادکشی ارمنیان را واقعیتی انکارناپذیر می دانند و با شجاعت و جسارت حقیقت را فاش گویی می کنند.

اینک با تلاش انسان های آگاه، متعهد و معتقد به عدالت، به ویژه برای جلوگیری از فجایع بالقوه آتی، روند این شناسایی ابعاد دیگری به خود گرفته و مطمئناً گذر از شناسایی به درخواست جبران و قبول مسئولیت حقوقی واقعیتی ظهور یافته در آینده خواهد بود.