سال یازدهم | زمستان 1386 | 136 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- چهره ها

2- گزیده رویدادها

3- نگاهی به تاریخ


4- ادبیات

سر مقاله

بیست و پنج سال از آغاز به کار مؤسسهٔ ترجمه و تحقیق هور سپری شده است. این مؤسسه، که با هدف گسترش و تعمیق روابط فرهنگی ایرانیان ارمنی و جوامع ایرانی به طور عام شروع به فعالیت کرده، با پشت سر گذاشتن ربع قرن تلاش بی وقفه توانسته است فرهنگ و پیشینهٔ تاریخی و خدمات ارمنیان را به علاقه مندان، محققان، دانشجویان و اندیشمندان معرفی سازد و بازشناساند.

تمدن بالنده، تاریخ کهن سال و پر فراز و نشیب و جغرافیای پهناور ارمنیان و گستردگی آنان در اقصی نقاط جهان، به ویژه، در همسایگی ایران، در کشور ارمنستان، منابعی غنی از آژار ارزشمند فرهنگی را عرضه کرده و فرصتی فراهم آورده تا هور و پیمان دست در دست یکدیگر و به انحای مختلف این آژار ارزشمند فرهنگی را در اختیار جامعهٔ متفکر و ترقی خواه ایرانی قرار دهند.

مشترکات فرهنگی ارمنیان با ایرانیان از مقولات اصلی دیگری است که همواره مورد توجه بوده. در هم تنیدگی فرهنگ ارمنیان با سایر اقوام ایرانی چنان است که گاه نمی توان، در مسائل فرهنگی، به لحاظ قومی و تعلقات نژادی خط و مرزی را در بین آنان ترسیم کرد.

مصائبی که ملت ارمنی در طی تاریخ حیاتش در ارمنستان غربی و سرزمین های اجدادی خود متحمل شده نیز زخمی التیام ناپذیر در کنه وجود یکایک ارمنیان و در زمرهٔ اوراق تلخ و خونبار تاریخ است که مؤسسهٔ ترجمه و تحقیق هور در هر فرصت مناسبی، نه از سر میل که از فرط اجبار، به طرح آن پرداخته.

شاید، سرنوشت وابسته و مشترک ایرانیان و ارمنیان در طی سالیان از انگیزه های مهم دوستی، نزدیکی و همکاری های همه جانبهٔ آنان در طول تاریخ بوده است. احساس خطر از دشمن مشترک و حس قدرتمندی در سایهٔ همکاری سبب شده که در غالب موارد ارمنیان و ایرانیان همسو و هم پیمان شوند. مؤسسهٔ ترجمه و تحقیق هور و فصلنامهٔ پیمان نیز طی سال ها با تلاش در جهت تقویت انگیزه ها و زمینه های مشارکت ایرانیان و ارمنیان کوشیده اند تا در این میدان گام نهند و در این عرصه قلم زنند.

بنیان گذاران مؤسسهٔ ترجمه و تحقیق هور فعالیت های خود را با این هدف در شرایطی بسیار دشوارتر و امکاناتی به مراتب محدودتر از امروز آغاز کردند و شاید، هرگز تصور نمی کردند که به همت فرزندانشان و با گذر سالیان نهال نحیفی که کاشته اند تبدیل به درختی تنومند شود که شاخ و برگ بر آسمان فرهنگ مهرپرور ایرانی بساید و ریشه در دل این خاک پرگوهر بدواند.

رشد و مقبولیت هور میسر نبود مگر به یاری همرهان فرهیخته ای که گام به گام ما را در راه سخت اما دل نشینی که در پیش گرفته ایم همراهی کرده اند.

در این ایام که بهار سبز رخ نموده و نسیم باد نوروزی وزیدن گرفته آرزومند سرسبزی دل ها و سرخوشی همهٔ شما خوب دلان ایم. نوروز باستانی را به شما خوانندهٔ ارجمند و همراه صمیمی پیمان تبریک می گوییم.

نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز