سال نهم | پاییز 1384 | 152 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- نگاهی به تاریخ

2- مقاله ها

3- ادبیات

سرمقاله

مرز میان اعتقاد، دانش و فرهنگ را با خطوطی مشخص ترسیم نکرده اند. هریک گذشته ای دارند به طول عمر آدمیزاد بر روی کره خاکی، حالی دارند به تنوع نژاد و ملیت انسان ها و آینده ای به وسعت خیال، آرزو و ابهام. تمدن ترکیبی از آنهاست.

اگر گفت وگوی تمدن ها از ابعادی گسترده و بعضاً غیر قابل بررسی و دسترسی برخوردار است، گسترش گفت وگوی فرهنگ ها از هر حیث در حیطه امکانات همگان است.

رسانه های صوتی، تصویری و چاپی، فستیوال ها و نمایشگاه های بین المللی، سهولت در سفر و آمیزش انسان ها و اینک شبکه جهانی اینترنت بستری فراهم آورده اند مناسب برای ادامه و گسترش گفت وگوی فرهنگ ها.

از آنجا که ترجمه کتب و مقالات از زبانی به زبان دیگر نقشی بسزا در گفت وگوی فرهنگ ها دارد، از آنجا که جشن فرهنگ ارمنیان در پاییز هر سال به نام ‹‹جشن مترجمان››[1] نامیده شده است و از آنجا که فصلنامهٔ پیمان متعهد به بازشناسی وجوه اشتراک و در نتیجه تفاهم متقابل دو قوم ایرانی و ارمنی است روی سخن این سرمقاله با مترجمان فارسی و ارمنی زبان است.

این شماره از فصلنامه نیز چون شماره های گذشته جلوه گاه هنر وآیینه زندگی مترجمان است. مترجمانی که نوشتار وادبیات فارسی، ارمنی و انگلیسی را به یکدیگر برگردانیده و معرف سیرت و فرهنگ قومی به قومی دیگر شده اند.

آغوش پیمان برای معرفی مترجمان و آثار ترجمه شده بیش از پیش باز است.

ترجمه کنید، مترجمان را معرفی کنید، آژار ترجمه شده را نقد کنید و پلی باشید بین دو زبان، بین دو قوم، بین دو فرهنگ و….

با همکاری با پیمان در این گسترده گامی بلند در گسترش گفت وگوی فرهنگ ها و قدمی موژر در راه گفت وگوی تمدن ها برداشته اید.

پی نوشت:

1- انجیل اولین کتاب ارمنی زبان پس از تولد زبان نوشتاری ارمنی در 1600 سال ( 405میلادی) پیش بود.

به پاس خدمات مسروپ ماشتوتس، پدر حروف ارمنی، و اولین کتابی که او از آشوری به ارمنی برگردانید جشن فرهنگ را جشن مترجمان (تارگمانجاتس) نیز می نامند.