سال ششم | زمستان 1381 | 120 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- هنر

2- مقاله ها

سرمقاله

به نام خدا

نوروزتان پیروز

شمارۀ حاضر “فصلنامه پیمان” نویدبخشِ تحقق اهداف هیائت تحریریه در چاپ و نشر به هنگام فصلنامه است به قسمی که با ارائه این شماره در سال 1381 توفیق یافتیم ضمن جبران تأخیر در انتشار شماره های پیشین و رعایت مبانی نشر فصلنامه، آن را پربارتر و با محتوایی که خوشبختانه مورد ستایش اهل فرهنگ قرار گرفته است، به خوانندگان تقدیم نماییم.

در سالی که گذشت تمام همّ خود را به کار بستیم تا پیمان را بیش از پیش به جایگاه واقعی آن که همانا قرار گرفتن در راستای اصول هم پیمانی دیرین میان ارامنه و جمیع ایرانیان است، برسانیم. لفظ پیمان از این منظر که از الفاظ مشترک در هر دو زبان باستانی فارسی و ارمنی است در بطن خود حاوی مفاهیم والای همراهی، همکاری و سرنوشت مشترک تاریخی اقوام ایرانی و ارمنی است.

“پیمان” در کنار معرفی خصوصیات فرهنگی ارامنه بر آن بوده است تا مشترکات میان ایرانیان ارمنی و سایر اقوام ایرانی را باز شناسد و راه در پیش گرفته را به درستی بپیماید. به بیان دیگر این مشترکات تاریخی را به هیچ وجه به عنوان عواملی ساکن و غیر متحول باور ندارد بلکه موجودیتی زنده و پویا برای این اشتراکات ریشه ای قائل شد.

ایرانیان ارمنی خود را جزئی از این مُلک و ملّت، و ایران را میهن و زادبوم خویش می شمرند و از دیرباز تا به امروز به پیمان خود با آرمان های بلند مردم ایران وفادار بوده است و اینک با اتکا بر مشترکات دیرین به منافع مشترک می اندیشند و در به انجام رساندن آن برخود می بالند.

طبعاً زمانی سخن از مشترکات به میان می آید که خصوصیات و ویژگی هایی که خود عامل تکامل و بالندگی فرهنگی در جوامع کوچک و کل جامعه جهانی هستند، نه تنها حفظ بلکه پرورش یابند. دین، زبان و فرهنگ، خصوصیات و سرمایه های ارزشمندی هستند که ارامنه از نسل های پیشین به ارث برده، آنها را باز پرورده و به نسل های آتی می سپارند. اعتقاد و اتکا به این ارزش  ها به نوبه خود همواره ایرانیان ارمنی را در راه مسالمت، همفکری و همراهی با سایر جوامع ایرانی و آمال جمیع ایرانیان یاری داده و موجب گشته است تا دوگانگی، جدایی و رابطه میهمان و میزبان امکان بروز و  پایداری نیابد.

ما به پیمان راستین خود ارج می نهیم و همچون گذشته در راه پیشبرد بهتر اهدافمان همفکری و همکاری شما خواننده نیک اندیش را به یاری می طلبیم.

نوروز باستانی را به شما خواننده محترم و آحاد مردم ایران تبریک گفته، سال پرثمری را برای ایران و ایرانیِ سرفراز آرزومندیم.