نویسنده:آرپي مانوکيان در سال 575م، پيمان صلحي ميان پادشاهي ساساني و امپراتوري بيزانس منعقد شد. ليکن، از آنجايي که در مفاد آن اشاره اي به نواحي شرقي ‏سرزمين ارمنستان و سرحدات آن نشده بود سپاه ساساني در جهت ابقاي سياست ديرينة پادشاهان خويش ـ که بر هدف کسب قدرت مطلق در...