پروفسور سِدراک آبدالیان ‏خـدمتـگـزاری ناشـناختـه

نویسنده: پروفسور مانوئل بِربِریان (‎مانوگیان‏)[1] «هرکس از این حکایت بتواند دانست که این چه بزرگان بوده اند و همگان برفته اند و از ایشان این نام نیکو یادگار مانده است.‏ ‏و غرض من از نبشتن این اخبار آن است تا خوانندگان را فایده ای به حاصل آید و مگر کسی را ازین به کار...

مارتیـک مارتیـن از آبـادان تا هالیـوود

نویسنده: دکتر زاون خاچاتوریان ترجمه: رافی آراکلیانس مارتیـک مارتیـن، یکی از بزرگ ترین فیـلم نامه نویسان دو دهۀ 70 و 80 ‏سدۀ بیستم میلادی هالیوود، در 16 سپتامبر 1936م (1315ش)، در آبادان چـشم به جـهان ‏گشود. نام مارتیـک مارتیـن، که بخـش نخـست آن نام جد مادری و بخش دوم...

بزرگداشت واروژان آراکلیان مهندس معمار و فعال اجتماعی

نویسنده: ادوارد هارطونیانس واروژان آراکلیان، مهندس معمار، فعال اجتماعی جامعۀ ارمنیان ایران و کارشناس برجستۀ عرصۀ حفاظت آثار تاریخـی، نامی آشنا در ‏حـوزۀ حفظ و مرمـت آثار معماری در ایران و نیـز، در محـافل ارمنـی سراسر جـهان است. تلاش هـای پیگـیر و خالصانۀ او در زمینۀ...

به یاد محمد قاضی پدر ترجمۀ نوین ایران

نویسنده: ایساک یونانسیان «مرگ من آن روز خواهد بود که نتوانم ترجمه کنم و امیدوارم که آن روز به این زودی‌ها فرا نرسد»‏.  محمد قاضی پیشگفتار ‏ محمد قاضی از مترجمان برجستۀ معاصر است. او را به حق می توان پدر ترجمۀ نوین ایران ‏نامید. شهرت قاضی برای نسل من و نسل های پیش از...

یادداشت های دکتر احمد نوری  زاده گزیده  ای از مجموعۀ «ماندگاران خاطره  های من»

تهیه و تدوین : ایساک یونانسیان اشاره مجموعۀ «ماندگاران خاطر ه های من»[1] گونـه ای خـاطره نویـسی، شامـل جـنبه هایی از زنـدگی ‏اجتماعـی احمد نـوری زاده، شاعـر و مترجـم نـامــدار مـعاصـر، اســت.‏ ایـن مجـموعــه  بـا خـاطـره  هایـی از علی اصغر حکمت و ایرج  پزشکزاد آغـاز...

بزرگداشت دکتر احمد نوری  زاده «فرزند پارسی گوی ملت ارمنی»

نویسنده : آرمیک نیکوقوسیان اشاره یکی از اقوامی که از روزگاران بسیار دور در کنار ایرانیان زیسته و با آنان روابط بسیار نزدیک داشته اند ‏ارمنیان هستند.‏ این دو قوم کهن بیش از 2700سال در کنار یکدیگر زندگی کرده اند. شاید، بتوان گفت که ‏هیچ قوم و ملتی به اندازۀ ارمنیان به...

بزرگداشت دکتر عنایت الله رضا

دکتـر عنایـت الله رضـا (1299ـ 1389ش)، پژوهشگر تاریـخ و جغرافیـا، مؤلف و مترجـم ده ها کتاب و شمار بسیاری مقالات علمی و ‏پژوهشی است که بخش عمـده ای از آنها به آشکارسازی سیـمای واقعـی کمونیسـم اختصاص دارد. وی در خانواده ای ‏سرشناس در رشت به دنیا آمد.