خاچکار (بخش دوم)

نویسنده: شاهن هوسپیان ارمنستـان تا نیمۀ دوم قرن دوازدهم میلادی تحـت سلطـۀ سلجوقـیان بـود. در ایـن دوران، در برخـی مناطق، که ‏سلطۀ آنان کمتر بود، تراشیدن خاچکار سیر تکاملی خود را طی کرد.‏ در 1144م، خاچکارهایی به سبک جدید در دیر آراکلوتـس[2] در نزدیـکی شهر مـوش[3] با...

خانات ایروان در تقابل شیر و خورشید، هلال و ستاره و عقاب دوسر

اقتباس و تدوین: رافی آراکلیانس مقـدمـه اصطلاح «خانات» به دلیل شباهت صوری، بعضاً و به اشتباه، مفهوم جمع مونث سالم یک اسم را در زبان ‏عربی تداعی می  کند، در حالی که ریشۀ این کلمۀ مفرد را باید در زبان ترکی یافت. اصل واژۀ خان به معنای ‏رئیس یک قبیله، که از دوران نفوذ...

نگاهی به آثار و پژوهش های جورج بورنوتیان در حوزۀ مطالعات ارمنی شناسی و قفقاز

نویسنده: دکتر جواد مرشدلو دربارۀ  نویسنده جواد مرشدلو دانش آموختۀ دکتری تاریخ از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است. ‏رسالۀ دکتری وی در زمینۀ تحولات تاریخی قفقاز از سقوط صفویان تا تسلط روسیه نوشتـه شده است و در ‏پژوهـش های اخـیر خود بر مباحـث تاریـخ...

واپسین روزهای حیات یپرم خان و اوضاع غرب ‏ایران (1290-1291ش)‏

نویسنده: سارا علی لو / دکتر علی نوراللهی ز مـردن مرا و ترا چـاره نیـستدرنگی تر از مرگ پتیاره نیست چو پیش آمد این روزگار درشتتـرا روی بینـند بهتـر که پشت بپیچیم زین جایگه سوی جنگنیاریـم بر خـاک کشـواد ننـگ ‏فردوسی[2] مقـدمـه انقلاب مشروطیت در نتیجۀ اوضاع آشفتۀ سیاسی،...

قلعـۀ سورچـه‏ آخرین رزمگاه یپرم خان

نویسنده: دکتر علی نوراللهی درآمد در کتاب های تاریخی ای که دربارۀ مشروطه و حوادث آن ‏نگاشته شده، به نام قلعۀ سورچه (شورجه)واقع در روستای سورچه، [1]فراوان بر می خوریم. نام این قلعه با آخرین لحظات حیات یپرم خان، از سرداران بنام دورۀ مشروطیت، ‏گره خورده است. دربارۀ وضعیت...

کتیبۀ سردار ظفر در میزدج دربارۀ وقایع مشروطه

نویسنده: دکتر علی نوراللهی مقدمه کتیبه های پیر غار فارسان، در نزدیکی شهرکرد، از این نظر مهم اند که در آنها به اجمال شرحی از وقایع دوران ‏مشروطیت بر روی دیوارۀ آبشار پیر غار، در منطقۀ میزدج بختیاری، که ملک شخصی ‏بوده،حک شده است. این وقایع از امضای فرمان مشروطیت به دست...

بررسی تطبیقی جایگاه اعتقادی کلیسای ارمنی ‏در میان دیگر فرقه  های مسیحی

نویسنده: اعظم تیموری[1] / دکتر حسین حیدری[2] اشاره با آنکه نویسندۀ مقاله در نوشتار خود از راهنمایی های کشیش گریگوریس، در بخش روابط عمومی خلیفه گری ارمنیان تهران، بهره مند شده است هیئت تحریریۀ فصلنامه ‏مناسب دید که دربارۀ مباحث مطرح شده در مقاله نظر اسقف اعظم سبوه...

نقش ارمنیان در شکوفایی اقتصادی امپراتوری عثمانی

نویسنده: آرمیک نیکوقوسیان اشاره در شماره های پیشین فصلنامۀ پیمان، دربارۀ نقش ارمنیان در امپراتوری عثمانی مقالات تحقیقی گوناگونی به چاپ رسیده است. بدون شک، معرفی نقش و نفوذ ارمنیان در زمینه های گوناگون توسعۀ فرهنگی، علمی، اجتماعی و ... تنها در چند شماره مقدور نخواهد...

جـزیرۀ سـن لازارو‏ برگی از تاریخ ملت ارمنی

نویسنده: آرپی مانوکیان اشاره نوشتار حاضر گزارشی در ارتباط با یکی از مراکز فرهنگی و مذهبی ارمنیان واقع در ونیز است که بر مبنای مشاهدات و مطالعات میدانی ‏نویسنده تدوین شده. لازم به ذکر است، با توجه به نقشی که این مکان درحوزۀ تاریخ فرهنگ ارمنی داشته، استفاده از مستندات و...

فرهنگ سرای ارسباران (هنر)‏ سـرای عشق و دوستی

نویسنده: گریگور قضاریان اشاره فرهنگ و هنر نشانۀ هویت جامعه است. وجود ‏مراكز فرهنگی در هر محله  ای، علاوه بر اینكه می  تواند مانع گرایش جوانان به آسیب  ها و ناهنجاری  های ‏اجتماعی شود، می  تواند با برنامه  ریزی مناسب زمینۀ كشف و پرورش استعدادها را نیز در حوزه  های...