نویسنده: ادوارد هاروتونیان مجلۀ هور، با مطالب تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی در سال  های 1350ـ 1353ش به دو زبان فارسی و ارمنی در تهران انتشار می  یافت. در زبان فارسی واژۀ ‏هور به معنای خورشید و آفتاب در شاهنامۀ فردوسی و اشعار دیگر شاعران متقدم به كار رفته و در زبان...