فصلنامۀ پیمان طی شمارگان گذشته خود بر آن بوده است که پیام فرهنگ و ادب فارسی را به ادبیات ارمنی و سخن ادب ارمنی را به دریای فرهنگ فارسی زبان راه داده، بتواند قدمی هر چند کوچک در راه دوستی تمدن‏ ها بر دارد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس وارطان وارتانیان
سردبیر: آرمینه آراکلیان
هیئت تحریریه: آرپی مانوکیان، روبرت بگلریان، شاهن هوسپیان، ادوارد هاروطونیانس، دکتر کارن خانلری، گریگور قضاریان، آرمیک نیکوقوسیان، دکتر قوام الدین رضوی زاده، دکتر ایوت تجریان
ویراستار: مریم فکوریان
طراحی جلد و صفحه آرایی: کارولین آرمن
مسئول دفتر فصلنامه: استینه جان درمیان
همکاران: کارینه داویدیان، رافی آراکلیانس، هامو واسیلیان
رئیس روابط عمومی و مدیر پخش فصلنامه: نژده مارکاریان

سایت فصلنامه پیمان در حال به روز رسانی می باشد

و مطالب آن به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.

جستجو

تماس با ما

15 + 15 =